Pomiary stanowiskowe. Rejestry

SUBSTANCJE RAKOTWÓRCZE I MUTAGENNE

W przypadku prowadzenia przez jednostkę prac z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi Inspektorat BHP przypomina o konieczności wykonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy oraz prowadzenia rejestrów.

Pomiary stanowiskowe

zgodnie z:

 • Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166 z późn.zm.);
 • Zarządzeniem Rektora nr 70 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT w Szczecinie;
 • Zarządzeniem Rektora nr 37 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

JEDNOSTKA STOSUJĄCA SUBSTANCJE O KTÓRYCH WYŻEJ MOWA, ZLECA PRZEPROWADZENIE BADAŃ UPRAWNIONEMU (AKREDYTOWANEMU) LABORATORIUM.

O wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów Kierownik danej jednostki jest obowiązany poinformować pracowników, a wyniki pomiarów odnotować w rejestrze czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.

Rejestr pracowników i rejestr prac

Obowiązek prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych substancji rakotwórczych lub mutagennych oraz rejestru prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania pracownika w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami o działaniu rakotwórczym lub mutagennym wynika z:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tj. Dz.U. 2021 poz. 223)
 • Zarządzenia Rektora nr 70 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT w Szczecinie.

REJESTRY POWINNY BYĆ PROWADZONE NA BIEŻĄCO I PRZECHOWYWANE W JEDNOSTCE W CELU UDOSTĘPNIENIA ORGANOM KONTROLUJĄCYM.

SZKODLIWE CZYNNIKI BIOLOGICZNE

Jeżeli w danej jednostce pracownicy są narażeni na 3 lub 4 grupę zagrożenia (tj. 3 i 4 grupa szkodliwych czynników biologicznych) to na danej jednostce spoczywa obowiązek prowadzenia rejestrów prac i pracowników dla 3 lub 4 grupy zagrożenia.

Wynika to z:

 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716 z późn.zm.);
 • Zarządzeniem Rektora nr 70 z dnia 14 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT w Szczecinie.

REJESTRY POWINNY BYĆ PROWADZONE NA BIEŻĄCO I PRZECHOWYWANE W DANEJ JEDNOSTCE W CELU UDOSTĘPNIENIA ORGANOM KONTROLUJĄCYM.

REJESTRY – WZORY:
 1. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (format:  doc, rozmiar:  64 kB), dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  202 kB)
 2. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (format:  doc, rozmiar:  63 kB), dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  99 kB)
 3. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym (format:  doc, rozmiar:  63 kB), dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  116 kB)
 4. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych grupy 3 lub 4 (format:  doc, rozmiar:  63 kB), dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  146 kB)
 5. Rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwego czynnika biologicznego grupy zagrożenia 3 lub 4 (format:  doc, rozmiar:  65 kB), dokument dostępny cyfrowo (format:  pdf, rozmiar:  121 kB)