Pomiary stanowiskowe. Rejestry

W przypadku prowadzenia przez jednostkę (Instytut/Katedra/Zakład) prac z substancjami rakotwórczymi lub mutagennymi Inspektorat BHP przypomina o konieczności wykonywania pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz prowadzenia rejestru zgodnie z § 16 Zarządzenia Rektora nr 9 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z substancjami i mieszaninami niebezpiecznymi oraz szkodliwymi czynnikami biologicznymi w ZUT w Szczecinie.

JEDNOSTKA STOSUJĄCA SUBSTANCJE O KTÓRYCH WYŻEJ MOWA, ZLECA PRZEPROWADZENIE BADAŃ UPRAWNIONEMU (AKREDYTOWANEMU) LABORATORIUM.

O wynikach przeprowadzonych badań i pomiarów Kierownik danej jednostki jest obowiązany poinformować pracowników.

Obowiązek prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych substancji rakotwórczych lub mutagennych wynika z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r.
w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1117).

Rejestr może być opracowany według własnego wzoru, musi jednak posiadać nw. informacje:

  • nazwa substancji o działaniu rakotwórczym lub mutagennym;
  • imię i nazwisko osób wykonujących pracę;
  • wykaz prac i procesów technologicznych, podczas których, jest lub może być narażony pracownik na działanie substancji rakotwórczych lub mutagennych;
  • okres wykonywania pracy i ilość zużytej substancji.

REJESTR POWINIEN BYĆ PROWADZONY NA BIEŻĄCO I PRZECHOWYWANY W JEDNOSTCE W CELU UDOSTĘPNIENIA ORGANOM KONTROLUJĄCYM.

Jeżeli przeprowadzona w danej jednostce ocena ryzyka zawodowego wykaże, że pracownicy są narażeni na 3 grupę zagrożenia (tj. 3 grupa czynników biologicznych) to na danej jednostce spoczywa obowiązek prowadzenia rejestru dla 3 grupy zagrożenia.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U. Nr 81, poz. 716). Rejestr powinien być prowadzony na bieżąco oraz przechowywany w danej jednostce w celu udostępnienia organom kontrolnym. Opracowany może być indywidualnie, musi jednak zawierać wyżej wymienione informacje. 

Rejestry – wzory:

  1. Rejestr pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych lub mutagennych oraz rodzaj prac narażających na działanie tych substancji. (format:  doc, rozmiar:  25 KB)
  2. Rejestr prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. (format:  docx, rozmiar:  13,32 KB)
  3. Rejestr pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników biologicznych zakwalifikowanych do 3 grupy zagrożenia oraz rodzaj prac narażających na działania tych czynników.  (format:  doc, rozmiar:  41 KB)
  4. Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy.  (format:  doc, rozmiar:  73 KB)