Zalecane postępowanie w przypadkach wystąpienia wypadku, zagrożeń lub awarii

Zalecane postępowanie w przypadkach wystąpienia wypadku, zagrożeń lub awarii w czasie pracy lub kształcenia na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie.

Wypadki przy pracy lub podczas odbywania zajęć dydaktycznych

Przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków, którym ulegli poszkodowani podczas pracy lub zajęć dydaktycznych, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

W przypadku wystąpienia wypadku należy:

 • udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • w razie konieczności ostrzec innych o zauważonym zagrożeniu;
 • niezwłocznie zgłosić bezpośredniemu przełożonemu lub/ i administratorowi obiektu o zaistniałym zdarzeniu;
 • zabezpieczyć miejsce wypadku do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku;
 • w razie potrzeby powiadomić odpowiednie służby ratunkowe;
 • niezwłocznie powiadomić Inspektorat BHP o zdarzeniu (nr tel.: 91 449 60 27, 91 449 60 25):

  • w przypadku pracowników Uczelni: zgłoszenia dokonuje kierownik poszkodowanego pracownika lub sam poszkodowany po uprzednim poinformowaniu swojego przełożonego o zaistniałym zdarzeniu;
  • w przypadku studentów, doktorantów zgłoszenia dokonuje prowadzący zajęcia po uprzednim poinformowaniu kierownika jednostki organizacyjnej o zdarzeniu;
  • przypadku uczestników studiów podyplomowych lub innych form kształcenia zgłoszenia dokonuje kierownik studiów podyplomowych lub innych form kształcenia przekazując wyjaśnienie poszkodowanego oraz informację świadka wypadku:

   • wyjaśnienie poszkodowanego
   • informacja świadka wypadku
   • informacja świadka wypadku (nauczyciel).

Sytuacje stwarzające zagrożenie lub ryzyko dla bezpiecznego wykonywania pracy oraz przebiegu kształcenia

Zagrożenia lub sytuacje stwarzające ryzyko dla bhp oraz kształcenia (niezwiązane ze stanem technicznym obiektów lub jego wyposażeniem), należy zgłaszać w godzinach 730-1530 do Inspektoratu BHP pod numer telefonu 91 449 – 60 - 27 lub pod adresem e-mail: bhp@zut.edu.pl, po uprzednim poinformowaniu i uzgodnieniu z bezpośrednim przełożonym.

Inspektorat BHP po otrzymaniu zgłoszenia przeanalizuje i oceni zgłoszone przypadki i podejmie odpowiednie środki zapewniające usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości lub zagrożeń oraz podejmie działania zapobiegające powstaniu nowych zagrożeń.

Zgłoszone zdarzenia zostaną odnotowane w znajdującym się w Inspektoracie BHP „Rejestrze zgłaszanych zagrożeń lub ryzyka dla bhp oraz kształcenia”.

Awarie instalacji i urządzeń

Awarie urządzeń i instalacji, które powstały w godzinach 730 – 1530 należy zgłaszać do Sekcji Eksploatacji Działu Administracyjno-Gospodarczego pod numerem telefonu: 91 449-44-75 lub pod adresem e-mail: se.atg@zut.edu.pl. W pozostałych godzinach o zaistniałych awariach należy powiadamiać bezpośrednio dyżurującego pracownika portierni.

W przypadku wystąpienia awarii instalacji bezpośrednio zagrażającej życiu lub zdrowiu użytkowników i osób przebywających w obiektach Uczelni, wymagające natychmiastowego ich usunięcia należy zgłaszać bezpośrednio do niżej wymienionych służb ratunkowych oraz do kierownika danego obiektu:

 • Pogotowie energetyczne tel.  991
 • Pogotowie gazowe tel.  992
 • Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 994

W razie konieczności ewakuacji z budynku Uczelni kierować się do wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z planem ewakuacyjnym obiektu – nie używać wind.

W razie potrzeby wezwać odpowiednie służby ratunkowe.

Telefony alarmowe do służb ratunkowych:

 • Centrum ratownictwa – 112
 • Pogotowie ratunkowe – 999
 • Straż pożarna – 998
 • Policja – 997

(Podstawa prawna: Rozporządzenie. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30.10.2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2090), Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm., Zarządzenie nr Zarządzenie nr 15 Rektora ZUT w Szczecinie 117 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia z Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania z pomieszczeń uczelni, infrastruktury i wyposażenia technicznego oraz postępowania w razie wypadku lub awarii).