Zadania Audytorów Wewnętrznych

Do zadań Zespołu Audytorów Wewnętrznych należy:
  1. przygotowywanie – w porozumieniu z rektorem – opartego na analizie ryzyka planu audytu wewnętrznego na rok następny oraz przedstawienie go do podpisu rektorowi – do końca roku;
  2. sporządzanie sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego za rok poprzedni i przedstawienie go rektorowi – do końca stycznia;
  3. przeprowadzanie audytu wewnętrznego, zgodnie z rocznym planem audytu wewnętrznego;
  4. przeprowadzanie audytu wewnętrznego poza planem, na polecenie rektora;
  5. przedstawianie wyników audytu wewnętrznego w sprawozdaniu z wykonania audytu wewnętrznego;
  6. monitorowanie wykonania działań podjętych przez kierowników audytowanych jednostek i komórek organizacyjnych w celu realizacji zaleceń oraz stopnia ich realizacji;
  7. prowadzenie czynności sprawdzających, w celu oceny działań podjętych w celu realizacji zaleceń;
  8. prowadzenie czynności doradczych.