Obowiązek sprawozdawczy dotyczący stosowanych substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tj. Dz.U. 2021 poz. 2235) Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej prace z substancjami lub czynnikami rakotwórczymi i mutagennymi sporządza każdego roku informację o stosowanych substancjach chemicznych, ich mieszaninach i czynnikach o działaniu rakotwórczym i mutagennym wraz z listą osób, która uwzględnia na jaki czynnik pracownik był narażony w bieżącym roku i przekazuje ją do Inspektoratu BHP ZUT w terminie do 31 grudnia.

Inspektorat BHP opracowuje coroczne zestawienie zawierające informacje o ilościach zużytych substancji, czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym w oparciu o dane uzyskane od kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na te czynniki.

Informacje, o których mowa powyżej, Inspektorat BHP przesyła w formie zbiorowego sprawozdania do 15 stycznia każdego roku do:

  • właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
  • właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.

DRUKI -WZORY: