Obowiązek sprawozdawczy dotyczący stosowanych substancji chemicznych, ich mieszanin i czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym

Kierownik jednostki organizacyjnej (Instytut/Katedra/Zakład) prowadzącej prace z substancjami rakotwórczymi i mutagennymi sporządza informację o stosowanych substancjach chemicznych, ich mieszaninach i czynnikach o działaniu rakotwórczym i mutagennym wraz z listą osób, która uwzględnia na jaki czynnik pracownik był narażony w bieżącym roku i przekazuje ją do Inspektoratu BHP ZUT w terminie do 31 grudnia.

Inspektorat BHP opracowuje coroczne zestawienie zawierające informacje o ilościach zużytych substancji, czynników o działaniu rakotwórczym i mutagennym w oparciu o dane uzyskane od kierowników jednostek organizacyjnych prowadzących rejestr prac i rejestr pracowników narażonych na te czynniki.

Informacje, o których mowa powyżej, Inspektorat BHP przesyła w formie zbiorowego sprawozdania do 15 stycznia każdego roku do:

  • właściwego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
  • właściwego Okręgowego Inspektora Pracy.

Druki: