Aktualności

Zmiana Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT 26.04.2022 14:37

Informujemy o zmianach w Regulaminie świadczeń dla studentów, których celem jest wsparcie studentów - obywateli Ukrainy. Nowelizacja regulaminu została wprowadzona w związku z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).

Najistotniejsze zmiany

  1. Możliwość ubiegania się o stypendium socjalne przez studenta ZUT – obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny i który przybył do Polski od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w odpowiednich przepisach. Uprawnienie to przysługuje również studentowi ZUT, który nie posiada obywatelstwa ukraińskiego, ale jest małżonkiem obywatela Ukrainy; przyznawanie stypendium socjalnego odbywa się na zasadach określonych w regulaminie, z tym że zamiast odpowiednich dokumentów poświadczających trudną sytuację materialną, student składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.
  2. Do studenta, o którym mowa powyżej, nie stosuje się limitu zapomóg.
  3. Należy pamiętać, że student składa wniosek o stypendium/zapomogę na odpowiednim wzorze wniosku m.in. wraz z niezbędnymi oświadczeniami, potwierdzającymi jego trudną sytuację rodzinną i materialną i/lub datę przybycia do RP. Decyzja w sprawie przyznania świadczenia jest decyzją administracyjną w indywidualnej sprawie studenta, podjętą zgodnie z ustawą PoSWiN, ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy...  oraz  po przeanalizowaniu indywidualnej sprawy studenta.
  4. W załączniku w sprawie przyznawania miejsc w domach studenckich kandydatom i studentom ZUT, wprowadzono zmianę związaną z elektronicznym uzupełnianiem i kodowaniem wniosku o przyznanie miejsca w DS oraz upublicznianiem list uprawnionych do otrzymania miejsc w DS.

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy zajmujący się świadczeniami stypendialnymi na Wydziale.

Zarządzenie wprowadzające zmiany:

Zarządzenie nr 58 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  37 KB) 


Tekst jednolity Regulaminu:

Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (tekst jednolity) (format:  docx, rozmiar:  153 KB)


Wzory oświadczeń dołączanych do wniosków:

  • o stypendium socjalne

TYLKO DLA STUDENTA - OBYWATELA UKRAINY, KTÓRY PRZYBYŁ DO POLSKI OD DNIA 24 LUTEGO 2022 r. oświadczenie studenta - obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej (do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego) (format:  docx, rozmiar:  14,61 KB)

  • o zapomogę

TYLKO DLA STUDENTA - OBYWATELA UKRAINY, KTÓRY PRZYBYŁ DO POLSKI OD DNIA 24 LUTEGO 2022 r. oświadczenie studenta - obywatela Ukrainy do wniosku o zapomogę (format:  docx, rozmiar:  14,35 KB) 


Strona internetowa, gdzie zamieszczone są wzory wniosków i oświadczenia