Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE
NA ROK AKADEMICKI 2021/2022

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów. Maksymalna wysokość stypendiów wynosi 17.000 zł, stypendium wypłacane jest jednorazowo.
Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują poniższe przepisy:

 • art. 93 ust. 1-3, art. 359, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619),
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. z 2021 r. poz. 725) /wejdź/ (format:  pdf, rozmiar:  628 KB)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa /wejdź/, gdzie podane są:

 • podstawa prawna,
 • warunki otrzymania stypendium,
 • tryb składania wniosku o stypendium,
 • tryb przyznawania stypendium,
 • wysokość i sposób wypłacania stypendium.

 PLIKI DO POBRANIA:

 1. Szczegółowa instrukcja składania wniosków
 2. Oświadczenie do wniosku (format:  docx, rozmiar:  14,21 KB)
 3. Przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć
 4. Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2022 (konkurs SST02) (format:  pdf, rozmiar:  176 KB)

Stypendium ministra na rok akademicki 2021/2022 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2020/2021 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2021/2022).

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2021) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- jeżeli od rozpoczęcia przez niego studiów upłynęło 6 lat,

- posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie ZSUN/OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie ZSUN/OSF od 1 października 2021 r.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu ZSUN/OSF upływa dnia 18 października 2021 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2021/2022 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2022 r.