Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

NABÓR WNIOSKÓW O STYPENDIUM MINISTRA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/ARTYSTYCZNE/SPORTOWE
NA ROK AKADEMICKI 2023/2024

Minister może przyznać maksymalnie 840 stypendiów. Maksymalna wysokość stypendiów wynosi 17.000 zł, stypendium wypłacane jest jednorazowo. Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują poniższe przepisy:

Szczegółowe informacje na temat stypendiów Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024

 • podstawa prawna,
 • warunki otrzymania stypendium,
 • tryb składania wniosku o stypendium,
 • tryb przyznawania stypendium,
 • liczba, wysokość i sposób wypłacania stypendium.

 PLIKI DO POBRANIA:

 1. Przykłady oświadczeń studenta dotyczące zgłoszonych osiągnięć (format:  zip, rozmiar:  1,85 MB)
 2. Dane dotyczące osiągnięć i załączniki potrzebne do wypełnienia wniosku o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2023/2024 (konkurs SST04) (format:  pdf, rozmiar:  170 kB)
 3. Instrukcja składania wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów w systemie OSF

Stypendium ministra na rok akademicki 2023/2024 może być przyznane studentowi, który w poprzednim roku akademickim 2022/2023 zaliczył rok studiów oraz uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (2023/2024).

Powyższych wymogów nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku o przyznanie stypendium (2023) został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Stypendium ministra przysługuje studentom na studiach pierwszego i drugiego stopnia, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami naukowymi
lub artystycznymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi.

UWAGA ! Stypendium nie przysługuje studentowi:

- posiadającemu tytuł zawodowy:

 • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
 • licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

- w przypadku którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów, z tym że w przypadku studiów:

 • pierwszego stopnia - gdy jest dłuższy niż 9 semestrów,
 • drugiego stopnia - gdy jest dłuższy niż 7 semestrów.

Do ww. łącznego okresu wlicza się każdy rozpoczęty semestr, nawet jeżeli student przebywał w jego trakcie na urlopie od zajęć w uczelni. Wyjątkiem są semestry na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego - nie są one wliczane do okresu, w którym przysługuje stypendium ministra.

Wniosek o stypendium ministra wypełnia student (przy współpracy z koordynatorem z wydziału) w systemie OSF.

Moduł "wniosek o stypendium ministra dla studenta" będzie dostępny w systemie OSF od 1 października 2023 r. od godz. 8:00.

UWAGA: ostateczny termin wprowadzania wniosków do systemu OSF upływa dnia 19 października 2023 r.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 marca 2024 r.