Osiągnięcia artystyczne

Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Punktację za osiągnięcia artystyczne przedstawia poniższa tabela:

 

Lp.

Rodzaj osiągnięcia artystycznego

Liczba punktów

1)

indywidualna publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) 

0,50

2)

zespołowa publikacja dzieł artystycznych (np. album, płyta) 

0,30

3)

prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna

0,30

4)

prezentacja prac artystycznych (np. wystawa) w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowa

0,20

5)

prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – indywidualna

0,20

6)

prezentacja utworów muzycznych (np. koncert), kabaretowych, literackich itp. w instytucji artystycznej lub placówce o utrwalonym prestiżu artystycznym – zespołowa

0,10

7)

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – indywidualnie 

0,40

8)

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie międzynarodowym – zespołowo

0,20

9)

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – indywidualnie

0,30

10)

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w konkursie ogólnopolskim – zespołowo

0,20

 Uwagi:

 • Stypendium Rektora przyznawane jest na semestr
 • Student składa w Dziekanacie wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT) oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe ( odpowiednio do załączników nr 7a, 7b, 7c ) i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 1). Wszystkie wymienione załączniki do Regulaminu dostępne są w zakładce "Wzory wniosków o stypendia".
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych.
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

     otrzymuje 5 punktów. W przypadku uzyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.

   

 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,10) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji przedstawionych osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).

 • W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia artystyczne, o których mowa w powyższej tabeli, punktów za osiągnięcia o tej samej tematyce, prezentowanych w różnych miejscach, nie sumuje się.
 •