Osiągnięcia naukowe

Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela poniżej:

Lp.Rodzaj osiągnięcia naukowegoLiczba punktów
1)członkostwo i aktywna praca w kole naukowym (badania, opracowanie ekspertyz, projektów, pełnienie funkcji przewodniczącego SKN)0,20
2)odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr (np. ERASMUS ,MOSTAR, MOSTECH) oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów, które miały zostać zrealizowane na wyjeździe  0,60
3)praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych oraz w ramach programu IAESTE trwające minimum 14 dni0,40
4)artykuł naukowy/ publikacja w czasopiśmie wyróżnionym w JCR (Journal Citation Reports), tj. z Listy Filadelfijskiej5,00
5)artykuł naukowy w zagranicznym czasopiśmie 2,00
6)artykuł naukowy w krajowym czasopiśmie recenzowanym 0,70
7)publikacja książkowa/ monografia recenzowana 1,00
8)rozdział w książce/ monografii recenzowanej0,80
9)czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu międzynarodowym (tj. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym0,70
10)

czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu krajowym (tj. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

0,50
11)czynny udział w konferencji naukowej o zasięgu uczelnianym (tj. wygłoszenie referatu, zaprezentowanie posteru) lub publikacja w czasopiśmie pokonferencyjnym

0,20

12)otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej zgodnej z kierunkiem studiów1,00
13)

otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej zgodnej z kierunkiem studiów

0,70

14)otrzymanie I nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT1,00
15)otrzymanie II nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT0,50
16)otrzymanie III nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT0,30
17)dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych; patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy2,00
18)- udział w grancie międzynarodowym, potwierdzony podpisaną umową2,00
- udział w grancie krajowym, potwierdzony podpisaną umową1,00
- udział w grancie uczelnianym, potwierdzony podpisaną umową0,50
19)aktywna działalność w samorządzie studenckim0,50

Uwagi:

 • Stypendium Rektora przyznawane jest na semestr.
 • Student składa w Dziekanacie wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów) oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe ( odpowiednio do załączników nr 7a, 7b, 7c ) i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 1). Wszystkie wymienione załączniki do Regulaminu dostępne są w zakładce "Wzory wniosków o stypendia".
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych. 
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 2.  medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

     otrzymuje 5 punktów. W przypadku uzyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.

 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,10) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji przedstawionych osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).

 • W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe, o których mowa w powyższej tabeli, punktów w poz. 9-11 uzyskanych w zakresie tego samego tematu nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.
 •