Osiągnięcia sportowe

Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2023/2024

Punktację za osiągnięcia sportowe przedstawia poniższa tabela:

Lp.

 

                                     Osiągnięcia sportowe - ranga zawodów 

 

Punktacja 

   1.

 

    za   

   2.

 

uzyskane 

   3.  

 

miejsce

   4.

 

 

 5.   

 

 

   za udział

1)

Igrzyska Olimpijskie lub Paraolimpijskie lub Mistrzostwa Świata lub      Mistrzostwa Europy lub Uniwersjada       

3,00

2,90                  

2,80 

2,70                   

2,60                   

2,00                   

2)

Akademickie Mistrzostwa Świata lub Akademickie Mistrzostwa Europy

2,50

2,40

2,30

2,20

2,10

2,00

3)

Mistrzostwa Polski

2,00

1,90

1,80

1,00

0,90

0,80

4)

Akademickie Mistrzostwa Polski (klasyfikacja generalna)

1,80

1,50

1,40

1,30

1,20

0,50

5) Akademickie Mistrzostwa Polski (w kategorii uczelni technicznych) 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80

6)

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia indywidualne)

0,70

0,60

0,50

7)

Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia indywidualne)

0,50

0,40

0,30

8)

Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia w grach zespołowych)

0,60

0,50

0,40

9)

Akademickie Mistrzostwa Województwa Zachodniopomorskiego (osiągnięcia w grach zespołowych)

0,50

0,40 

0,30

10)

Czynny udział w grach zespołowych I i II ligi

 

 

0,20

 Uwagi: 

 • Stypendium Rektora przyznawane jest na semestr
 • Student składa w Dziekanacie wniosek (załącznik nr 7 do Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT) oraz dokumentację potwierdzającą osiągnięcia naukowe lub artystyczne lub sportowe ( odpowiednio do załączników nr 7a, 7b, 7c ) i oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów (załącznik nr 1). Wszystkie wymienione załączniki do Regulaminu dostępne są w zakładce "Wzory wniosków o stypendia".
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych.
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest:
 1. laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty
 2. medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie

     otrzymuje 5 punktów. W przypadku uzyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.

   

 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,10) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).
 •  
 • Rodzaje osiągnięć sportowych wymienione powyżej odnoszą się do zawodów tej samej rangi dla osób niepełnosprawnych.
 •