Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia 2018/2019

Nabór wniosków o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019

 


Informacje ogólne

Minister może przyznać nie więcej niż 845 stypendiów. Maksymalna wysokość stypendiów wyniesie do 15.000 zł, stypendium wypłacane jest jednorazowo.

Kwestie przyznawania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia regulują poniższe przepisy:

 • art. 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom /wejdź.../


Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa /wejdż/, gdzie podane są:

 • warunki ubiegania się o stypendium ministra,
 • warunki przyznawania stypendium ministra,
 • okres studiów uwzględniany przy ocenie wniosku,
 • osiągnięcia brane pod uwagę przy ocenie wniosków,
 • tryb ubiegania się o stypendium przez studenta,
 • tryb składania wniosków przez uczelnie, 
 • sposób oceny wniosków o stypendium ministra, 
 • wysokość i liczba stypendiów ministra,
 • ogłoszenie listy stypendystów i wypłata stypendium ministra,
 • wniosek o przyznanie stypendium,
 • RODOWzory wniosków:

PLIKI DO POBRANIA:

 1. Wzór wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019
 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie studentowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019


Stypendium na rok akademicki 2018/2019 może być przyznane studentowi, który:
- zaliczył rok studiów w roku akademickim 2017/2018 i uzyskał wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo został przyjęty na studia drugiego stopnia.

Student studiów I lub II stopnia spełnił oba lub jeden z poniższych warunków:

 1. uzyskał wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami,
 2. uzyskał wybitne osiągnięcia w sporcie

  Spełnienie ww. warunku zaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademicki nie jest wymagane, jeżeli student jest wpisany w danym roku akademickim na rok studiów przewidziany w planie tych studiów, a przyczyną niezaliczenia roku studiów w poprzednim roku akademickim był urlop od zajęć w uczelni udzielony w związku ze stanem jego zdrowia lub narodzinami dziecka.

Uwaga

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ww. ustawy, studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia nie przysługuje, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Nie może zatem otrzymać stypendium ministra osoba, która ukończyła już jeden kierunek studiów z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym oraz student, który po ukończeniu studiów pierwszego stopnia rozpoczął naukę na kolejnych studiach pierwszego stopnia.

Student składa wniosek na odpowiednim formularzu wraz z dokumentacją w dziekanacie. Wniosek opiniowany jest przez Radę Wydziału i przekazywany do działu ds. studenckich.

Pozytywnie zaopiniowane wnioski, podpisane przez Rektora przesyłane są do Ministerstwa.

Poniżej klauzula informacyjna zamieszczona na stronie MNiSW, gdzie dane osobowe z wniosków będą przetwarzane
w celu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie.

RODO - MNISW

Klauzula informacyjna na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa, email: sekretariat.bm@nauka.gov.pl lub tel. (22) 529 27 18.

Z inspektorem możesz się skontaktować mailowo, przesyłając informacje na adres iod@mnisw.gov.pl

 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez pracowników Ministerstwa, w celu wydania decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium dla najlepszych studentów i doktorantów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub wybitne osiągnięcia w sporcie. Wykonujemy to na podstawie następujących przepisów prawa art. 178 i 187 oraz art. 199c ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1050); rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów Ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom (Dz. U. z 2015 r. poz. 1051).
 • Będziemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, nazwa uczelni, rok studiów oraz nazwa kierunku studiów lub dziedziny nauki, data rozpoczęcia studiów.
 • Twoje dane osobowe pochodzą z uczelni, w której złożyłeś wniosek o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
 • Twoje dane będą przechowywane w Ministerstwie przez okres 5 lat od daty wydania decyzji o przyznaniu stypendium.
 • Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania. Z ww. żądaniem możesz wystąpić do administratora danych w formie pisemnej lub elektronicznej na adres podany powyżej.
 • Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.