Wymiana krajowa studentów

Wymiana krajowa MostAR

O programie
Program działa od roku akademickiego 2023/2024 w oparciu o Porozumienie zawarte między uczelniami partnerskimi w sprawie wymiennego kształcenia studentów. W realizacji programu uczestniczą następujące uczelnie:

  • Politechnika Bydgoska im. J.J. Śniadeckich
  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Istota kształcenia studentów w ramach programu MostAR 

  • Program MostAR jest ofertą kształcenia adresowaną do studentów, którzy część studiów chcą realizować poza macierzystą uczelnią.
  • W ramach tego programu student ma możliwość odbycia rocznych lub semestralnych studiów, a także studiowania wybranych przedmiotów w oparciu o istniejące programy studiów w wybranej przez siebie uczelni.
  • Informacja o odbytych studiach poza uczelnią macierzystą znajduje odzwierciedlenie w suplemencie do dyplomu.
  • W ogólnych założeniach program MostAR nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS+.

Założenia i organizacja kształcenia w ramach programu 

  • Program MostAR obejmuje wszystkie kierunki studiów realizowane w uczelniach uczestniczących w programie.
  • Sprawy formalne i organizacyjne studentów biorących udział w programie, prowadzi macierzysta uczelnia.
  • Koordynacją wyjazdów studentów między ZUT a uczelnią przyjmującą oraz uzgadnianiem programów zajmuje się kierownik Działu ds. Studenckich we współpracy z pracownikiem Dziekanatu Studenta oraz tą uczelnią.
  • Student zgłasza się do Działu ds. Studenckich lub Dziekanatu najpóźniej na półtora miesiąca przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej, składając podanie, zgodne z wymaganym wzorem.
  • Zgłaszanie studentów przez ZUT do wybranej uczelni następuje na miesiąc przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej.
  • W trakcie odbywania studiów w ramach programu MostAR, przysługujące studentowi świadczenia z funduszu stypendialnego, stypendium ministra i inne, wypłaca ZUT.
  • Uczelnia przyjmująca studenta, zapewnia mu, w miarę możliwości, miejsce w domu studenckim. Miejsce przyznawane  jest na wniosek zainteresowanego studenta, złożony nie później niż 2 tygodnie przed rozpoczęciem kształcenia w uczelni przyjmującej. Koszty zakwaterowania ponosi student na zasadach obowiązujących w uczelni przyjmującej.
  • W przypadku dużego zainteresowania w semestrze studiami w danej uczelni i na określonym kierunku studiów, przekraczającego możliwości przyjęcia przez daną uczelnię, studentom może być zaproponowana inna uczelnia prowadząca kształcenie na tym samym kierunku.
  • Informacja o studentach zakwalifikowanych do odbycia studiów w ramach programu MostAR będzie przekazywana przez Dział ds. Studenckich do właściwej uczelni niezwłocznie po zatwierdzeniu programów studiów między uczelniami i ustaleniu liczby studentów wyjeżdżających.

Studenci programu MostAR 

  • Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru na ZUT, poprzedzającego okres studiów na uczelni przyjmującej.
  • Studia w ramach programu MostAR może podjąć student nie wcześniej niż:

    • po zaliczeniu pierwszego roku studiów – na studiach pierwszego stopnia;
    • po zaliczeniu pierwszego semestru – na studiach drugiego stopnia.

Program studiów

  • Program, według którego student będzie odbywał studia, powinien być zbieżny z programem w ZUT.
  • Student porównuje programy studiów w ZUT oraz w uczelni docelowej i proponuje przedmioty, które chciałby realizować, wskazując kierunek studiów i numer semestru. Programy studiów dostępne są na stronach BIP uczelni.
  • Program studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z przedmiotów wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub z pokrewnych kierunków.
  • Program, według którego student będzie odbywał studia, musi być uzgodniony między uczelniami i zaakceptowany przez dziekana uczelni macierzystej i dziekana uczelni przyjmującej.

Zaliczenie odbytych studiów

  • Warunkiem zaliczenia semestru jest zrealizowanie uzgodnionego programu studiów.
  • Zaliczenia semestru dokonuje Dziekan uczelni macierzystej na podstawie Wykazu przedmiotów zaliczonych w ramach Programu MostAR (zgodnego ze wzorem).
  • Tryb zaliczania semestru oparty jest o przyjęty system punktowy ECTS. W przypadku zaliczenia części uzgodnionego programu, decyzję w sprawie zaliczenia brakujących przedmiotów wydaje właściwy Dziekan po powrocie studenta do uczelni macierzystej.
  • Uzyskane wyniki z zaliczenia przedmiotów są uwzględniane przy obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów zgodnie z zasadami obowiązującymi w uczelni macierzystej studenta.

Kierunki studiów w ZUT (PRK) w roku akademickim 2023/3024 - opis kierunku, efekty uczenia się, programy studiów, sylabusy


Dokumenty:

1. Spis Uczelni wraz z danymi kontaktowymi (format:  docx, rozmiar:  22 kB)

2. Podanie (format:  docx, rozmiar:  25 kB)

3. Wykaz zaliczonych przedmiotów  (format:  docx, rozmiar:  22 kB)

 


Kontakt

Alicja Kacprzak, Kierownik Działu ds. Studenckich ZUT Rektorat  al. Piastów 17, pok. 005A, 70-310 Szczecin
mail: Alicja.Kacprzak@zut.edu.pl lub dzial.student@zut.edu.pl ,tel.: 91 449 45 70