Wnioski dotyczące orderów i odznaczeń

Informacja dotycząca orderów i odznaczeń państwowych oraz Medali KEN

Zgodnie z ustawą z dnia 16.10.1992r.  o orderach i odznaczeniach (tekst jednolity - Dz.U. z 2019 r. poz. 25) oraz Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743,  z późn. zm.):

Order Odrodzenia Polski

 • jest  nagrodą za wybitne zasługi położone w służbie Państwu i społeczeństwu. Nadawany jest osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

  • wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej i publicznej,
  • szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
  • szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej i wybitną twórczość naukową, literacką i artystyczną,
  • wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Order Odrodzenia Polski dzieli się na pięć klas:

 1. klasa I – Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski,
 2. klasa II – Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski,
 3. klasa III – Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
 4. klasa IV – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
 5. klasa V – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Krzyż Zasługi

- jest nagrodą  dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli  spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom. Może być nadany także za: za ofiarną działalność  publiczną, za ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną. Wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej, nie stanowi podstawy do wystąpienia z wnioskiem o nadanie Krzyża Zasługi.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

 1. I stopień – Złoty Krzyż Zasługi,
 2. II stopień – Srebrny Krzyż Zasługi,
 3. III stopień – Brązowy Krzyż Zasługi.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata (odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo).

Medal Za Długoletnią Służbę

- jest nagrodą za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Medal za Długoletnią Służbę dzieli się na trzy stopnie:

 1. I stopień – Medal Złoty za Długoletnią Służbę,
 2. II stopień – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę,
 3. III stopień – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę przedstawia się nie wcześniej niż:

 1. po 30 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (I stopień);
 2. po 20 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę (II stopień);
 3. po 10 latach pracy zawodowej osoby proponowanej do odznaczenia Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę (III stopień).

Wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania.

Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.09.2000r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej”, trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania  i sposobu noszenia (Dz.U. Nr 99, poz. 1073, z późn.zm.)

Medal Komisji Edukacji Narodowej

 • jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Osiągnięcia naukowe bez ich powiązania z dydaktyką nie są podstawą do wnioskowania o wyróżnienie.

WNIOSKI: