Stypendium Rektora

Stypendium Rektora otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Stypendium Rektora może otrzymać student roku k, który spełnił poniższe warunki:

1) uzyskał w roku studiów k-1 średnią ocen nie niższą niż 4,10 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym,

2) zaliczył wszystkie moduły/przedmioty przewidziane programem studiów do roku k-1 w terminie:

a) do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej zimowej bezpośrednio następującej po semestrze zimowym,

b) do ostatniego dnia sesji egzaminacyjnej jesiennej bezpośrednio następującej po semestrze letnim.

Stypendium Rektora może otrzymać również student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, jeśli jest:

a) laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w w przepisach o systemie oświaty,

b) medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Stypendium Rektora na pierwszym roku studiów drugiego stopnia może otrzymać student, który rozpoczął ten poziom studiów w terminie 12 miesięcy od ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz spełnił jeden z poniższych warunków:

a) uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia średnią ocen nie niższą niż 4,10

b) uzyskał na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów, warunkiem jest uzyskanie w poprzednim roku studiów średniej ocen nie mniejszej niż 4,10. Średnią ocen zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku takich samych średnich ocen u więcej niż jednego studenta o przyznaniu stypendium decyduje średnia ocen liczona do czterech miejsc po przecinku. 

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 

Szczegóły przyznawania stypendium Rektora zawiera Zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (tekst jednolity) (format:  docx, rozmiar:  159 kB)