Stypendium Rektora

Stypendium rektora otrzymuje nie więcej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów na danym poziomie kształcenia. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż dziesięć, stypendium rektora może być przyznane jednemu studentowi.

Na każdym kierunku studiów i poziomie kształcenia tworzy się listy rankingowe. O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje liczba uzyskanych punktów. W przypadku gdy przekroczony zostanie limit procentowy (do10%) ze względu na uzyskanie jednakowej liczby punktów przez studentów, listę rankingową pomniejsza się o osoby z końca listy o najmniejszej, tej samej liczbie punktów.

Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 

Szczegóły przyznawania stypendium Rektora zawiera Regulamin świadczeń dla studentów ZUT.