Terminy składania wniosków 2021/2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022, SEMESTR ZIMOWY

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 października 2021 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 29 października 2021 r.

Student, który złoży wniosek  w terminie od 9 do 31 października 2021 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15 października 2021 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 listopada 2021 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA! Po dniu 15 października 2021 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 października 2021 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku (format:  doc, rozmiar:  61 KB)  (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  31 KB) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.