Terminy składania wniosków 2021/2022

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022, SEMESTR LETNI

TERMINY PORZĄDKOWE NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ:

  • STYPENDIUM REKTORA

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału 
do dnia 15 marca 2022 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA! Po dniu 15 marca 2022 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15 marca 2022 r.  może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku (format:  doc, rozmiar:  61 KB)  (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  31 KB) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

 

 

  •  STYPENDIUM SOCJALNE (STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 8 marca 2022 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 22 marca 2022 r.

Student, który złoży wniosek  w terminie od 9 do 31 marca 2022 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22 kwietnia 2022 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.