Terminy składania wniosków 2023/2024

TERMINY PORZĄDKOWE NA SKŁADANIE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024

SEMESTR ZIMOWY w roku akademickim 2023/2024

  • STYPENDIUM REKTORA

Student, który złoży wniosek wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 16 października 2023 r. otrzyma wypłatę świadczenia, przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, w dniu 20 listopada 2023 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

UWAGA! Po dniu 16 października 2023 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 16 października 2023 r.  może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznaniem stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku (format:  doc, rozmiar:  61 KB)  (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  31 KB) w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.

 

  • STYPENDIUM SOCJALNE (STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI):

Student, który złoży wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 6 października 2023 r. otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia, przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej, w dniu 31 października 2023 r.

Student, który złoży wniosek  w terminie od 7 do 31 października 2023 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 20 listopada 2023 r. z wyrównaniem za miesiąc październik.

Uwaga! Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie, ale świadczenie przyznane jest od miesiąca, w którym student złożył komplet dokumentów.