Terminy składania wniosków

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

 

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO
    W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI:

SEMESTR LETNI
Student, który złożył wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 09 marca 2020 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 23.03.2020 r. Student, który złożył wniosek po dniu 09 marca 2020 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22.04.2020 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.


Uwaga!
Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych
oraz zapomogi w każdym terminie.

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA

Przy złożeniu wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do dnia 15 marca 2020 r. wypłata pierwszego świadczenia przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej, zgodnie z listą rankingową najlepszych studentów, nastąpi w dniu 22.04.2020 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

UWAGA!

Po dniu 15.03.2020 r. są przygotowywane listy rankingowe stypendium Rektora. Złożenie wniosku po dniu 15.03.2020 r. może skutkować
nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz nie przyznania stypendium Rektora.

Student składający wniosek, w którym przedstawia takie same osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, jak w poprzednim semestrze, może dołączyć Podanie o uznanie osiągnięć z poprzedniego semestru/roku w celu ich uznania bez powtórnego składania dokumentów potwierdzających ww. osiągnięcia.