Terminy składania wniosków

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

SEMESTR LETNI

 

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI:

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie

 

  • TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 5.03.2019 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 12.04.2019 r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

UWAGA!

Po dniu 5.03.2019 r. są przygotowywane listy rankingowe najlepszych studentów. Złożenie wniosku po 5.03.2019 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.