Terminy składania wniosków

INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCE PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE: STYPENDIUM SOCJALNEGO (STYPENDIUM SOCJALNEGO O PODWYŻSZONEJ WYSOKOŚCI), STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, ZAPOMOGI

SEMESTR LETNI

Student może złożyć wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości), stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi w każdym terminie.

 

TERMINY PORZĄDKOWE SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

SEMESTR LETNI

Przy złożeniu przez studenta wniosku wraz z kompletem dokumentów w Dziekanacie Wydziału do 5.03.2018 r. wypłata przyznanego na podstawie decyzji administracyjnej (wg listy rankingowej najlepszych studentów, tworzonej na podstawie złożonych wniosków) świadczenia nastąpi 12.04.2018r. (z wyrównaniem za miesiąc marzec).

Uwaga!

Złożenie wniosku po 5.03.2018 r. może skutkować nie zamieszczeniem nazwiska studenta na liście rankingowej oraz brakiem przyznania stypendium, z powodu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel w semestrze letnim.