Legia Akademicka

Zasady realizacji Egzaminu w ramach zdalnego nauczania Legii Akademickiej

Terminy i składanie wniosków do udziału w szkoleniu wojskowym Legii Akademickiej w 2020 znajdują się w poniższym linku

http://legiaakademicka.usz.edu.pl/2020/05/terminy-i-skladanie-wnioskow-do-udzialu-w-szkoleniu-wojskowym-la-w-2020/

 

Zasady realizacji Egzaminu (testu wiedzy) w ramach zdalnego nauczania Legii Akademickiej Uniwersytetu Szczecińskiego

Termin: 23 maja (sobota) 2020 r., godz. 10.00 - 13.00.

INSTRUKCJA DO PRZEPROWADZENIA TESTU

1. Egzamin w formie Test będzie udostępniony elektronicznie do samodzielnego wypełnienia.

2. Test jednokrotnego wyboru zawiera 20 pytań.

3. Za każdą prawidłową odpowiedź uzyskuje się 1 punktów. Za nieprawidłową 0.

4. Pozytywne zaliczenie testu to uzyskanie 11 punktów. System oceniania:

· za uzyskanie 19-20 pkt ocena 5,0,

· dalej odpowiednio: 17-18 pkt:4,5,

· 15-16 pkt: 4,0,

· 13-14 pkt: 3,5,

· 11-12 pkt: 3,0,

· 0-10 pkt – 2,0.

5. Dostęp do testu będzie możliwy za pomocą strony internetowej www.legiaakademicka.usz.edu.pl. W zakładce KURS ON-LINE (logowanie hasłem) zostanie udostępniony link do testu.

6. Po aktywowaniu linku student zostanie przeniesiony do panelu platformy Google.

7. Dostęp do testu jest autoryzowany przez profil na adresie poczty elektronicznej Google.

8. W przypadku gdy nie posiadamy adresu mailowego na Google, można wykorzystać inny aktywny adres poczty internetowej do założenia konta Google pod adresem: tiny.cc/ic6zoz gdzie należy wybrać opcję „Zamiast tego użyj mojego obecnego adresu e-mail”

9. Po zalogowaniu na platformie nastąpi przekierowanie do formularza testu gdzie przed udzieleniem odpowiedzi należy obowiązkowo wypełnić pola:

- adres email (podany w trakcie autoryzacji do testu)

- imię i nazwisko

10. Wypełniony test należy wysłać za pomocą opcji PRZEŚLIJ, która jest umieszczona na końcu pytań testowych

Studentów zainteresowanych edukacją wojskową w ramach Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w programie, rekrutacja potrwa do 20 GRUDNIA 2019 r.

Mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego i Mini­ster Obrony Naro­do­wej pod­pi­sali poro­zu­mie­nie w spra­wie reali­za­cji Kon­cep­cji edu­ka­cji woj­sko­wej stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej.

Program jest realizowany od roku akademickiego 2017/2018 z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło już 60 studentów naszej Uczelni.

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne z ogól­nym zało­że­niem reali­za­cji więk­szo­ści tre­ści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku prowadzonym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w jed­nost­kach szkol­nic­twa wojskowego i jed­nost­kach woj­sko­wych w okresie przerwy wakacyjnej.

Do pro­gramu może przy­stą­pić stu­dent uczelni publicz­nej i niepublicz­nej dowol­nego roku studiów, który posiada oby­wa­tel­stwo pol­skie.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych.
Zajęcia teoretyczne odbędą się w formie wykładów i materiałów e-learningowych (materiały do pobrania w zakładce MATERIAŁY SZKOLENIOWE.
Po zaliczeniu (test wiedzy) części teoretycznej szkolenia LA na uczelni student ochotnik po złożeniu wniosku (przez Uczelnię) do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe - część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej na Uczelni (lipiec-sierpień-wrzesień).

 Szkolenie praktyczne składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz  mianowaniem na stopień szeregowego rezerwy,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Termin złożenia wniosku do Legii Akademickiej:
20 GRUDNIA 2019 r. (do godz. 15.00) Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Krakowska 71-79 pok. 163,

Kontakt: 91 449 43 07

Ze szczegółami  będzie można zapoznać się na spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez koordynatora programu w uczelni w terminie podanym w odrębnej informacji.  Planowany termin szkolenia teoretycznego to marzec-kwiecień 2020 r.

Serdecznie zachęcamy do udziału w szkoleniu i  przeżycia wspaniałej przygody z Wojskiem Polskim.

Zajęcia w ramach szkolenia Legii Akademickiej odbywają się na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Krakowska 71/79.

Egzamin końcowy (test wiedzy) odbędzie się 23 maja 2020 r.

Przydatne dokumenty i strony internetowe.