Legia Akademicka

Studentów zainteresowanych edukacją wojskową w ramach Legii Akademickiej zapraszamy do udziału w programie, rekrutacja potrwa do 15 lutego 2019 r.

Mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego i Mini­ster Obrony Naro­do­wej pod­pi­sali poro­zu­mie­nie w spra­wie reali­za­cji Kon­cep­cji edu­ka­cji woj­sko­wej stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej.

Program jest realizowany od roku akademickiego 2017/2018. Pierwsi absolwenci programu odbyli szkolenie w ubiegłym roku. Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło 30 studentów naszej Uczelni.

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje szkolenie teoretyczne oraz szkolenie praktyczne z ogól­nym zało­że­niem reali­za­cji więk­szo­ści tre­ści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku prowadzonym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w jed­nost­kach szkol­nic­twa wojskowego i jed­nost­kach woj­sko­wych w okresie przerwy wakacyjnej.

Do pro­gramu może przy­stą­pić stu­dent uczelni publicz­nej i niepublicz­nej dowol­nego roku studiów, który posiada oby­wa­tel­stwo pol­skie.

Pro­gram od samego początku ukie­run­ko­wany będzie na prze­ka­za­nie tre­ści dosto­so­wa­nych do poziomu kor­pusu ofi­ce­rów.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych - przewidywany termin zakończenia części teoretycznej planowany jest do 15 maja br. Zajęcia odbędą się w formie wykładów z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna). Po zaliczeniu części teoretycznej student – ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych, otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Szkolenie praktyczne składa się z dwóch modułów:

  • moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi oraz  mianowaniem na stopień szeregowego rezerwy,
  • moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem oraz mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Osoby zainteresowane zapraszamy do Działu ds. Studenckich, do sekretariatu Prorektora ds. studenckich (rektorat, pok. 03B) wejście od „Starej Chemii” ul. Pułaskiego 10, w celu złożenia wstępnej deklaracji uczestnictwa w programie.

Kontakt: 449 43 07

Ze szczegółami będzie można zapoznać się na spotkaniu informacyjnym zorganizowanym przez koordynatora programu na uczelni.

Studenci, którzy po spotkaniu zadeklarują dalszy udział  w szkoleniu, złożą wniosek o przystąpienie do programu bezpośrednio w uczelni prowadzącej szkolenie.


Podział na grupy wykładowe oraz z harmonogramem zajęć  w ramach szkolenia wojskowego Legii Akademickiej 2019 r.  wg nazwisk. 

Przydatne dokumenty i strony internetowe.