Informacje Działu Kadr

Przypomnienie o Pracowniczych Planach Kapitałowych - PPK

Dział Kadr informuje o zbliżającym się terminie podpisania umowy o prowadzenie  Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Uczestnikami PPK automatycznie stają się Pracownicy zatrudnieni w ZUT, którzy na dzień 1 stycznia 2021 r. nie ukończyły 55 roku życia, o ile nie złożą rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Natomiast Pracownicy, którzy na 01.01.2021 r. mają ukończony 55 rok życia, a nie ukończyły 70 lat, do PPK mogą przystąpić na zasadzie dobrowolności, o ile złożą wniosek o uczestnictwo w PPK.

 

Powyższe zasady reguluje Pismo okólne nr 1 Rektora ZUT w szczecinie z dnia 11 lutego 2021 r. (format:  pdf, rozmiar:  7,55 MB)

Informacja dotycząca wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej

Dział Kadr informuje, że Rektor – dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT skierował do Dziekanów/Prorektorów/Kierowników Studium pismo w sprawie składania wniosków o nadanie orderów i odznaczeń państwowych oraz wniosków o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.

Wnioski należy składać w wersji elektronicznej na adres e-mail: jzdzieblowska@zut.edu.pl

oraz podpisane w formie papierowej w Dziale Kadr (budynek WIMiM - pok. 3) w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2021 r.

Informacje dotyczące klas orderów i stopni odznaczeń oraz formularze wniosków zamieszczone są na stronie internetowej ZUT - Dział Kadr/Do pobrania/Wnioski dotyczące orderów i odznaczeń

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianie pokoi w Dziale Kadr

Informuję, że w czasie trwania remontu Rektoratu część biur Działu Kadr została przeniesiona na Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki. Dokładne numery pokoi i telefonów podane są na stronie Działu kadr w zakładce kontakt.

 

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy w formie elektronicznej

Dział Kadr informuje,

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada 2020 r. do 24 grudnia 2020 r. i od 28 grudnia 2020 r. do 11 kwietnia 2021 r.

Dodatkowe informacje dotyczące zasiłku dostępne na stronie ZUS.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres sprawowania opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której dziecko uczęszcza albo w okresie niemożności sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się:

-        dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat,

-        dzieckiem, które posiada orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - do ukończenia 18 lat,

-        dzieckiem, które posiada orzeczenie o niepełnosprawności - do ukończenia 16 lat,

-        dzieckiem, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – do ukończenia 24 lat.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje także rodzicom lub opiekunom  dorosłej osoby niepełnosprawnej w przypadku zamknięcia placówki, do której uczęszcza dorosła osoba niepełnosprawna, tj.: szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze z powodu COVID-19.

 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma drugiego rodzica / współmałżonka, który może zapewnić opiekę dziecku / osobie niepełnosprawnej.

Okres pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie jest wliczany do limitu 60 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem do 14 lat, ani do limitu 30 dni w roku kalendarzowym z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy, wystarczy złożyć u swojego płatnika składek, np. pracodawcy, zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem.  (format:  docx, rozmiar:  32 KB)Oświadczenie to jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Na portalu PUE ZUS Oświadczenie można złożyć przy wykorzystaniu wniosku ZAS-58 (format:  pdf, rozmiar:  188 KB) Skarga/Wniosek świadczeniobiorcy/ płatnika składek w sprawie świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa lub zasiłku pogrzebowego.

 

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

Informacje dotyczące osób skierowanych na izolację/kwarantannę

Dział Kadr informuje o kolejnej zmianie przepisów dot. COVID-19 tj. Rozporządzenie Rady Ministrów z 02.11.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz.U. z 02.11.2020r., poz. 1931).

 Aktualnie informacje o Pracownikach przebywających na kwarantannie lub izolacji, Pracodawca pozyskuje z portalu ZUS PUE w panelu Płatnik, zakładka kwarantanna, izolacja domowa.

Nadal Pracownik ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Pracodawcy o przyczynie swojej nieobecności.

 Od 03 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddania się kwarantannie.

Kwarantanna rozpoczyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy 7 dni po zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

Warunki ubiegania się o zasiłek chorobowy lub zwolnienie lekarskie zawarte są na stronie ZUS,

Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem lub czł. rodz. na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych (format:  docx, rozmiar:  33 KB)

Oświadczenie o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej wirusem (format:  docx, rozmiar:  34 KB)

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

Nowe przepisy COVID-19

Szanowni Państwo,

zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z 23.10.202 r.  (Dz.U. z 23.10.2020 r., poz.1871) obowiązują zmienione zasady kierowania osób na kwarantannę.

Kwarantanna dotyczy tylko osób, które miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną. Kwarantanna nie obowiązuje już domowników. Ponadto Sanepid nie wydaje obecnie decyzji lub zaświadczeń o odbywanej izolacji domowej oraz kwarantannie.

Informacje te  umieszczane są w systemie teleinformatycznym ZUS.

Dotychczas osoba, mająca bliski kontakt (co najmniej 15 minut we wspólnym, zamkniętym pomieszczeniu) z osobą zakażoną, kierowana była na 10-dniową kwarantannę, liczoną od ostatniego dnia kontaktu z zakażonym. Oprócz osoby „z kontaktu” kwarantanną obejmowani byli wszyscy domownicy.

Obecnie po zmianie ww. rozporządzenia, kwarantannie podlega tylko ta osoba, która miała kontakt z osobą, u której został stwierdzony pozytywny wynik na COVID-19.

Osoby wspólnie zamieszkujące gospodarstwo domowe - według nowych zapisów – nie zostają nią objęte.

Zmiana obowiązuje od 24 października br. Nie działa wstecz, więc dotyczy tylko nowych przypadków.

Ponadto, zgodnie z nową regulacją osoby, które zostały skierowane na kwarantannę lub są objęte izolacją domową i ubiegają się o wypłatę zasiłku, nie dostarczają decyzji lub zaświadczeń Państwowej Inspekcji Sanitarnej do Pracodawcy.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskuje takie dane samodzielnie z systemu informatycznego Centrum e-Zdrowia (system EWP), w którym zapisywane są informacje o obowiązku kwarantanny i izolacji. Informacje o kwarantannie lub izolacji są niezbędne do wypłaty zasiłków chorobowych i opiekuńczych. W tym wypadku ubezpieczony wypełnia oświadczenie znajdujące się na stronie www.zus.pl

Pracownicy nadal zobowiązani są do niezwłocznego  poinformowania  Pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę można przekazać telefonicznie lub mailowo.

Rozporządzenia RM z dnia 23 października 2020 r.

Kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk

 

 

Dział Kadr przypomina

Szanowni Państwo,

przypominam o obowiązku niezwłocznego informowania Działu Kadr o nałożonym nakazie izolacji domowej, kwarantanny lub hospitalizacji związanej z COVID-19.

Usprawiedliwieniem nieobecności w pracy jest zaświadczenie lekarskie ZUS ZLA, zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie lub wypełnione oświadczenie o okresie kwarantanny (wzór oświadczenia do pobrania).

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja dotycząca wznowienia wykonywania badań okresowych dla pracowników ZUT.

Dział Kadr informuje, że od dnia 15 czerwca 2020 r. SP ZOZ wznowił wykonywanie badań okresowych dla pracowników ZUT w Szczecinie z zachowaniem procedur związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Badania wykonywane będą po uprzedniej, telefonicznej rejestracji pod nr tel. 91 885 48 10.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Informacja o zmianach w zakresie prowadzenia spraw w Dziale Kadr

Informuję, że od 01.04.2020 r. zmianie uległy numery pokoi pracowników Działu Kadr, oraz zakres obsługi spraw pracowniczych w niżej wymieniony sposób:

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska (pok. 226B, tel. 449-42-71)
zakres obsługi przypisanych jednostek pozostał bez zmian

 

inż. Anna Kapela (pok. 226B, tel. 449-42-82)

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji
postępowania konkursowe wszystkich pracowników Uczelni.

 

mgr inż. Agata Żmijewska (pok. 207, tel. 449-44-87)

Obsługa obiektów dydaktycznych WIMiM oraz WTiICh - sprawy pracowników obsługi
oraz dotychczas prowadzone sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji WBiHZ; Akademicki Ośrodek Jeździecki; Akademickie Centrum Informatyki

Pozostałe zakresy zadań pracowników Działu pozostają bez zmian.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły

Dział Kadr informuje, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8 roku życia i są objęci ubezpieczeniem chorobowym .

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują z tytułu opieki nad chorym dzieckiem do lat 14. Z zasiłku można korzystać nie dłużej, niż do dnia poprzedzającego 8 urodziny dziecka. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy można uzyskać poprzez bezzwłoczne powiadomienie bezpośredniego przełożonego (drogą mailową lub telefonicznie) o przewidywanym okresie nieobecności oraz złożenie oświadczenia w Dziale Kadr (wzór oświadczenia do pobrania (format:  docx, rozmiar:  13,34 KB)). Oświadczenie może zostać dostarczone po okresie zasiłkowym. Wypłacenie zasiłku jest uzależnione od złożenia oświadczenia. 

Dodatkowa informacja dot. Komunikatu nr 3 Rektora ZUT z 16 stycznia 2020 r.

W związku z Komunikatem nr 3 Rektora ZUT w Szczecinie z dnia 16 stycznia 2020 r. dotyczącym rekrutacji pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uprzejmie informuję, że ostateczny wniosek o zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku rekrutacji należy złożyć odpowiednio do JM Rektora lub Pani Kanclerz za pośrednictwem Działu Kadr.

Wzór wniosku można pobrać z zakładki dokumenty do pobrania – wnioski związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 

Kierownik Działu Kadr

Małgorzata Bednarczyk


Informujemy, że zmianie uległy nr pokoi pracowników Działu Kadr, w których przyjmowane są sprawy:

 

kierownik Działu Kadr

lic. Zofia Małgorzata Bednarczyk (pok.205, tel. 449-40-35)

 

zastępca kierownika działu

mgr Jolanta Zdziebłowska (pok.205 tel. 449-42-37)

Pion Rektora

Wydział Budownictwa i Architektury - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

Specjalista 

mgr Łucja Madeła (pok.205 tel. 449-41-42)

Pion Prorektora ds. kształcenia 

Prorektor ds. nauki

Pion Prorektora ds. organizacji i rozwoju uczelni

Pion Prorektora ds. studenckich

Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

 

mgr Barbara Nowaczyk-Tarnawska (pok.205, tel. 449-42-71)

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa- sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Pion Kanclerza, Pion Z-cy Kanclerza ds. techniczno-gospodarczych, UCI, RCIiTT, Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nanotechnologii, Ośrodek Doświadczalny w Lipniku i Ostoi, Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy w Zakresie Energii Odnawialnej w Ostoi, Wydawnictwo Uczelniane, Hotele Asystenckie, Związki Zawodowe - sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Maja Kaliszewska (pok.207, tel. 449-43-30)

Wydział Ekonomiczny, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

  

mgr inż. Dagmara Patrycja Stefaniak (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji

Osiedle Studenckie – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

mgr Marzanna Witkowska (pok. 224, tel. 449-44-13)

Wydział Techniki Morskiej i Transportu - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji   

Obiekty dydaktyczne wydziałów ZUT – sprawy pracowników administracji oraz obsługi

 

 

Pozostali pracownicy pozostają bez zmian 

mgr inż. Agata Żmijewska (pok.207, tel. 449-44-87)

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - sprawy nauczycieli akademickich, pracowników naukowo-technicznych, inżynieryjno-technicznych oraz administracji  

Akademicki Ośrodek Jeździecki

Akademickie Centrum Informatyki

 

mgr inż. Hanna Dudek (pok.207 tel. 449-45-23)

Pion Kwestora

Biblioteka Główna

Jednostki międzywydziałowe (Studium Matematyki, Studium Kultury, Studium Nauk Humanistycznych i Pedagogicznych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Pracownia Gospodarstwa Domowego) - sprawy wszystkich pracowników

BJM – sprawy pracowników obsługi

 

 

 


Dział Kadr przypomina, że listy obecności pracowników niebędacych nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w komórkach administracji centralnej, mających swoje siedziby poza Rektoratem (Al. Piastów 17) są sporządzane przez te komórki i dostarczane do Działu Kadr po zakończeniu każdego miesiąca.