Komunikat Inspektora Ochrony Radiologicznej za rok 2021

Art. 32 c. punkt 2 Prawo Atomowe ( t.j. Dz. U. poz. 1941 z 2021 r.) – „Kierownik jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 lub 4-16, zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informację o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.” 

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat: 

W związku z wykonywaną działalnością z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, informujemy, że pracownicy nie otrzymali dawek ponad dopuszczalne, nie było negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Brak narażenia ludzi z populacji na promieniowanie jonizujące. Brak uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska naturalnego w roku 2021.