Wzory wniosków o stypendia 2019/2020

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE - DOKUMENTY

Student składa:

 1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów (zał. nr 1 do Regulaminu)
 2. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zał. nr 2 do Regulaminu) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie  sprawy
 3. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron
      (zał. nr 3 do Regulaminu):

 4. oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy student) (zał. nr 4 do Regulaminu)
 5. dokumenty potwierdzające informacje zamieszczone we wniosku dotyczące sytuacji materialnej studenta
  (tzn. zaświadczenia z US, oświadczenia itd., zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów ZUT).

  Studenci, którzy w roku akademickim 2019/2020 będą ubiegać się o stypendium socjalne, a ich miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 528 zł *, powinni dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Studentowi, który nie złoży ww. zaświadczenia odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

  * Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593,
  z późn. zm.)

  ** Na podstawie art. 88 ust. 4  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.
   z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

  Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA - ROK AK. 2019/2020

Uwaga! Student lub członek jego rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składa wraz z wnioskiem o stypendium socjalne m.in. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (swoje/członków swojej rodziny) za rok 2018, zawierające niezbędne do wyliczenia dochodu informacje:

 • rozliczenie w formie karty podatkowej (wysokość opłaconego podatku)
 • rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wysokość przychodu i stawka podatku)

Dane te są niezbędne do określenia wysokości dochodu osiąganego przez studenta i członków jego rodziny na podstawie tabel zamieszczonych w obwieszczeniu MRPiPS).

Należy w urzędzie skarbowym poprosić o ww. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jak wymagane do świadczeń rodzinnych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i polityki Społecznej z dnia 24.07.2019 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2018 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

Wzory oświadczeń:

OBWIESZCZENIE PREZESA GUS z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r.

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (rok akademicki 2019/2020) z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2018 r. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1256 i 1309) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2018 r. 2715 zł.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.


POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów)

 1. Wniosek o przyznanie stypendium Rektora (zał. nr 7 do Regulaminu)

 2. Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych ( zał. nr 6 do Regulaminu)

 3. Wniosek o przyznanie zapomogi ( zał. nr 8 do Regulaminu)