Wzory wniosków o stypendia 2023/2024

 STYPENDIUM SOCJALNE (ROK AKAD. 2023/2024)

     1. oświadczenie o niepobieraniu świadczeń stypendialnych na więcej niż jednym kierunku studiów  (format:  docx, rozmiar:  14,86 kB)(zał. nr 1 do Regulaminu) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  28 kB)

     2. wniosek o przyznanie stypendium socjalnego (format:  docx, rozmiar:  18,26 kB) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  38 kB) (w tym socjalnego w zwiększonej wysokości) na formularzu składającym się z 3 stron (zał. nr 3 do Regulaminu):

  • strona 1 i 2 wniosku - należy wydrukować, uzupełnić komputerowo lub pisemnie, czytelnie podpisać
  • tabela do wyliczenia dochodu - strona 3 wniosku (format:  xlsx, rozmiar:  83 kB) - tabelę należy pobrać i włączyć edytowanie, następnie wypełnić komputerowo, wydrukować i  czytelnie podpisać  (uwaga: arkusz sam wylicza miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie studenta)

     3. oświadczenie do celów stypendialnych o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym (obowiązkowo składa każdy student (format:  docx, rozmiar:  40 kB)) (dokument dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  34 kB)

     4. oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych (format:  docx, rozmiar:  15,24 kB)

    5. oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (format:  docx, rozmiar:  13,23 kB) (zał. nr 2 do Regulaminu) (dokument  dostępny cyfrowo) (format:  docx, rozmiar:  18,46 kB) - może (nie musi) złożyć  student, który po otrzymaniu decyzji stypendialnej zrzeka się prawa do wniesienia odwołania/wniosku o   ponowne rozpatrzenie sprawy

    6. TYLKO DLA STUDENTA - OBYWATELA UKRAINY, KTÓRY PRZYBYŁ DO POLSKI OD DNIA 24 LUTEGO 2022 r. oświadczenie studenta - obywatela Ukrainy o sytuacji rodzinnej i materialnej (do wniosku o przyznanie stypendium socjalnego) (format:  docx, rozmiar:  15,78 kB) (zał. nr 3a)

 UWAGA: Student, który po dniu 1 stycznia 2022 r. ubiega się o stypendium socjalne, a miesięczny dochód na osobę w jego rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł *, powinien dołączyć  do wniosku zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej i swojej rodziny. Jeżeli przyczyny niedołączenia ww. zaświadczenia były nieuzasadnione oraz jeżeli student nie udokumentował źródeł utrzymania rodziny, odmawia się przyznania stypendium socjalnego.**

* Art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, z późn. zm.)

** Na podstawie art. 88 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.)

Sugerujemy ww. studentom wcześniejsze zgłaszanie się do ośrodka pomocy rodziny właściwego dla miejsca zamieszkania, ponieważ przewidywany czas na uzyskanie takiego zaświadczenia może trwać dłużej. 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOCHODU STUDENTA

  • Informujemy, że od 1 sierpnia 2019 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która wprowadziła nowe zwolnienie z PIT. Zwolnienie obejmuje osoby w wieku do ukończenia 26 lat uzyskujące przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia. Zwolnienie nie dotyczy więc innych dochodów np. z tytułu samozatrudnienia, czy umów o dzieło.

Wobec powyższego wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z którą za dochód nieopodatkowany uznaje się: „przychody   wolne od podatku dochodowego na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 148  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/ ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne”.

W związku z powyższym studenci lub członkowie ich rodzin w wieku do ukończenia 26 lat, którzy uzyskują przychody (dochody) ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej lub umów zlecenia, mają obowiązek dołączyć do wniosku o stypendium socjalne, oprócz zaświadczenia o dochodach opodatkowanych z Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o przychodach wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  https://www.lexlege.pl/ustawa-o-podatku-dochodowym-od-osob-fizycznych/,takie zaświadczenie można uzyskać w Urzędzie Skarbowym.

 Uwaga! Student lub członek jego rodziny rozliczający się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne składa wraz z wnioskiem o stypendium socjalne m.in. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego (swoje/członków swojej rodziny) za rok 2021, zawierające niezbędne do wyliczenia dochodu informacje:

  • rozliczenie w formie karty podatkowej (wysokość opłaconego podatku)
  • rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego (wysokość przychodu i stawka podatku)

Dane te są niezbędne do określenia wysokości dochodu osiąganego przez studenta i członków jego rodziny na podstawie tabel zamieszczonych w obwieszczeniu MRPiPS).

Należy w urzędzie skarbowym poprosić o ww. zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego jak wymagane do świadczeń rodzinnych.

Obwieszczenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 28.07.2023 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2022 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (format:  pdf, rozmiar:  1,20 MB) (rok akad. 2023/2024)

Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dotyczy roku akademickiego 2023/2024) z dnia 21 września 2023 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2022 r. (format:  pdf, rozmiar:  76 kB) Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 oraz z 2023 r. poz. 1450) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r.  5 549 zł.

Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych. (format:  pdf, rozmiar:  841 kB)


POZOSTAŁE STYPENDIA (wzory wniosków i dokumentów)

 

STYPENDIUM REKTORA (ROK AKADEMICKI 2023/2024)

 

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH (ROK AKADEMICKI 2023/2024)


ZAPOMOGA (ROK AKADEMICKI 2023/2024)