Pożyczki mieszkaniowe

POSIEDZENIE KOMISJI SOCJALNEJ

Szanowni Państwo, 

Informujemy,  iż posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 14 września 2018 r.

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 31 sierpnia 2018 r.

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.


Uprawnionemu może być udzielona zwrotna pomoc (pożyczka oprocentowana) na cele mieszkaniowe:

 1. adaptację (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 2. zakup lokalu mieszkalnego,
 3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym,
 5. przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 6. kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
 7. wykupienie mieszkania na własność,
 8. remont lokalu lub budynku mieszkalnego.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę mieszkaniową: 

 
Oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2017 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

 •  do wglądu - stosowne dokumenty (między innymi zeznanie PIT-37 za 2017 r.). W przypadku, gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę 3500zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu,
 • do wglądu - emeryci i renciści winni przedkładać decyzje ZUS z 2017 r. oraz PIT za rok 2017 r.;

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty (w zależności od rodzaju pożyczki):

 1. umowę sprzedaży lub budowy lokalu mieszkalnego,
 2. udokumentowanie własnego wkładu finansowego w wysokości 30% (kserokopie dokonanych wpłat),
 3. umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 4. umowę przedwstępną sprzedaży, a po sfinalizowaniu transakcji – akt notarialny, pod rygorem zwrotu udzielonej pożyczki,
 5. zezwolenie na budowę domu lub lokalu w domu wielorodzinnym, kosztorys budowy zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub przez firmę budującą dom lub lokal oraz potwierdzenie stanu zaawansowania robót – stan surowy zamknięty,
 6. dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania,
 7. kosztorys robót modernizacyjnych lub remontowych,
 8. pozwolenie na dokonanie adaptacji wraz z projektem sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.Złożenie wniosku o pożyczkę mieszkaniową w kwocie minimalnej nie wymaga potwierdzenia wkładu własnego.

 


Pożyczki mieszkaniowe przyznawane z ZFŚS  w 2018 r. 
 1. Oprocentowanie dla pożyczek udzielonych w roku socjalnym 2017-2018 wynosi 2% w skali roku.

 2. Wysokości pożyczek mieszkaniowych:

  A. minimalna 3 500 zł. 
  B. maksymalna na remont mieszkania 25 000 zł. 
  C. maksymalna na remont domu 30 000 zł.
  D. maksymalna na zakup mieszkania lub budowę (zakup) domu 60 000 zł.
 • W przypadku pożyczki w wysokości minimalnej (3 500 zł) nie stosuje się wymogu udokumentowania wkładu własnego w postaci rachunków i nie jest wymagane poręczenie.

 • W przypadku pożyczki w kwocie od 3 500 zł do 10 000 zł wymagany jest poręczyciel o stałych dochodach oraz wkład własny udokumentowany rachunkami na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

 • W przypadku pożyczki powyżej 10 000 zł wymaganych jest dwóch poręczycieli o stałych dochodach oraz wkład własny udokumentowany rachunkami na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

Poręczycielem pożyczkobiorcy nie może być małżonek lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

 

Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek określa regulamin ZFŚS oraz umowa pożyczki.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  informuje,  
że nastąpiła  zmiana  numeru  rachunku  bankowego  dotyczącego pożyczek mieszkaniowych. W  związku  z  tym, kolejne raty pożyczek  należy wpłacać na  nowy  rachunek bankowy  nr:

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Bank  Zachodni   WBK  S. A   3  Oddział  w  Szczecinie

53  1090 1492 0000 0001  1042  5668

 

Wniosek o przyznanie mieszkaniowej pożyczki zwrotnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych