Archiwum Uczelniane

Samodzielny referent mgr Anna Lewon

e-mail: archiwum@zut.edu.pl

Dyżury:

  • poniedziałek, środa- tel. 91 449-60-11 ;  al. Piastów 48 ; 70-310 Szczecin
  • wtorek, czwartek- tel. 091 449 44 38; al. Piastów 19; 70-310 Szczecin

INFORMACJA  ARCHIWUM  UCZELNIANEGO

W związku z  nowelizacją Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,  ogłoszoną dnia 20 marca 2015 r.(Dz.U. poz 566 z dnia 24 kwietnia 2015r) i dnia 29 października 2015 r (Dz.U. poz 1743 z dnia 29 października 2015 r) oraz Zarządzeniem nr 16 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 10 listopada 2014 roku, Kancelaria Główna informuje o zmianach w prawie archiwalnym, wymienionych poniżej, dotyczących:

  1. Zasady brakowania (niszczenia) - każdy rodzaj dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania (Bc, B, BE), powstałej w danej komórce/jednostce, powinien zostać poddany procedurze brakowania takiej samej jak w Archiwum Uczelnianym (Instrukcja Archiwalna) w sposób szczegółowo opisany w cytowanej ustawie.
  2. Standardów opracowywania akt kat A.
  3. Procedury kontroli Archiwum Państwowego w jednostce organizacyjnej –kontrolerowi przysługuje prawo poruszania się na terenie siedziby jednostki kontrolowanej oraz w miejscu wykonywania zadań w strefach ogólnie dostępnych, a w przypadku stref zamkniętych – do poruszania się wyłącznie pod nadzorem pracownika wyznaczonego przez kierownika jednostki kontrolowanej, co oznacza możliwość kontroli na każdym stanowisku pracy.
  4. Wartościowania akt osobowych wytworzonych do 1967 – akta powstałe w komórce/jednostce organizacyjnej do 1950 roku obligatoryjne uznane zostały za materiały archiwalne, natomiast wytworzone w przedziale lat 1951-1967 można uznać za materiały archiwalne na podstawie decyzji komisji archiwalnej oceny dokumentacji – oznacza to że komórki/ jednostki organizacyjne posiadające ww. akta osobowe pracownicze lub studenckie przed przekazaniem ich do Archiwum Uczelnianego powinny zastosować nowe standardy opracowania akt kat. A wg. wymienionej wyżej Ustawy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Archiwum Uczelnianym u p. Anny Lewon

tel. 60-11 lub 44-38, e-mail: alewon@zut.edu.pl oraz archiwum@zut.edu.pl.

Wzory dokumentów

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO ARCHIWUM

Jednostki/ komórki przekazujące  dokumenty do Archiwum, sporządzają spis zdawczo- odbiorczy (dla każdej kategorii A, B, BE, Bc osobny spis)  w pliku Excel, wzory poniżej.

Wzory do pobrania:

  1. Spis zdawczo-odbiorczy Kat A (format:  xls, rozmiar:  27 kB)
  2. Spis zdawczo-odbiorczy Kat B (format:  xls, rozmiar:  27 kB)
  3. Spis do brakowania (format:  xlsx, rozmiar:  11,50 kB)