RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), uczelnia informuje, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie z siedzibą przy al. Piastów17, 70-310 Szczecin.
  2. Inspektorem ochrony danych w ZUT nadzorującym prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Artur Kurek, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: IOD.kurek@zut.edu.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla celów: naliczania i realizacji świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, archiwalnych, statystycznych, uaktualniania bazy, wysyłania korespondencji, rezerwowania pobytu i meldowania w ośrodkach wypoczynkowych ZUT, wystawiania skierowań i faktur itp.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. b oraz art.9 ust. 2 lit. I RODO w zw. z art. 144 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668) oraz ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Regulaminem ZFŚS (Zarządzenie Rektora ZUT z dnia 16 marca 2020 r.) oraz Regulaminami Ośrodków Wypoczynkowych ZUT.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane.
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, dane będą przekazywane do firmy obsługującej system do naliczania świadczeń ZFŚS oraz do firmy obsługującej program do rezerwacji wczasów. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.
  8. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.