Dofinansowanie do wypoczynku

WYŚLIJ WNIOSEK POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ!

Informujemy, iż istnieje możliwość złożenia przez pracowników ZUT wniosku o dofinansowanie do wypoczynku poprzez pocztę elektroniczną. 
Warunki:

 • jeżeli miesięczny dochód (przychód - minus koszty uzyskania dochodu) przypadający na osobę w Państwa rodzinie przekracza 4500 zł (najniższe dofinansowanie),
 • wniosek powinien być wypełniony, podpisany przez pracownika i jego przełożonego (potwierdzenie urlopu co najmniej 7 dni kalendarzowych, warunek ten nie dotyczy pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem, o których mowa w § 3 ust 1 pkt 3 ), a później zeskanowany,
 • tak przygotowany wniosek powinien zostać wysłany z adresu służbowego pracownika na adres wypoczynek@zut.edu.pl

Jeżeli starają się Państwo o dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci, do wiadomości powinny zostać załączone skany odpowiednich dokumentów:

 • ważna legitymacja szkolna lub studencka (dla dzieci pow. 18 roku życia) 
 • przy dofinansowaniu do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci (dla dzieci pon. 18 roku życia) - faktura (rachunek) za wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu.

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do wypoczynku:

Oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2019 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

Uprawniony przedstawia:

 • do wglądu - stosowne dokumenty (między innymi zeznanie PIT-37 za 2019 r.). W przypadku, gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę 4500 zł brutto uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu,
 • do wglądu - emeryci i renciści winni przedkładać decyzje ZUS z 2019 r. oraz PIT za rok 2019 r.,
 • ksero ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, jeżeli we wniosku wskazane są dzieci, które ukończyły 18 rok życia,
 • faktury lub rachunki imienne - wnioski o dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dla dzieci przyjmowane są wraz z fakturami lub rachunkami imiennymi wystawionymi na nazwisko danego pracownika, emeryta, czy rencisty ZUT. Za wypoczynek zorganizowany uznaje się wypoczynek zorganizowany przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu. 
 • faktury lub rachunki wystawione w języku obcym uprawniony przedstawia przetłumaczone na język polski;

 • dokumenty potwierdzające uprawnienie do obniżenia dochodu:

  • osoby samotnie wychowujące dzieci - dochód obniża się o 50 % po przedstawieniu dokumentów potwierdzających uzyskanie rozwodu, prawa do alimentów lub decyzję ZUS o rencie rodzinnej;
  • rodziny wielodzietne wychowujące troje i więcej dzieci, mające prawo do zasiłku rodzinnego, dochód obniża się o 20 %, po okazaniu kserokopii wyżej wymienionego zasiłku.

DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU 2020 r.

GrupaIIIIIIIVV
Dochód0-870    871-14501451-21502151-4500pow. 4500
Kwota zł150013001000900800

Kwoty wskazane w tabeli dotyczą dofinansowania do wypoczynku oraz dofinansowania do wypoczynku zorganizowanego dziecka.

Kwoty dofinansowania podane są w wartościach brutto.

Dofinansowanie podane w tabeli dotyczy jednego uprawnionego.

Wnioski o dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników  przyjmowane są na miesiąc przed planowanym urlopem, potwierdzonym na wniosku  przez kierownika jednostki organizacyjnej.

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku 2020