Dofinansowanie do wypoczynku

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie do wypoczynku:

 

Dofinansowanie do wypoczynku pracownika/emeryta/rencisty ZUT
  • do wglądu oświadczenie o łącznych dochodach osiągniętych ze wszystkich źródeł przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego (min. PIT-37 za 2023 r., alimenty, stypendia, prawa autorskie, dochody z zagranicy), w przypadku gdy dochód na członka rodziny przekracza kwotę 5200 zł brutto, uprawniony nie ma obowiązku podawania dochodu,
  • do wglądu emeryci i renciści dowód osobisty, legitymacja ZUS, decyzja ZUS z 2024 r. oraz PIT za rok 2023 r.
Dofinansowanie do wypoczynku dziecka

Dofinansowanie przysługuje dzieciom do 25 roku życia uczącym się w trybie dziennym.

dodatkowo:

  • do wglądu legitymacja szkolna/studencka lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki, jeżeli we wniosku wskazane są dzieci, które ukończyły 18 rok życia.

W przypadku gdy oboje rodziców są pracownikami ZUT, świadczenie naliczane jest na wniosku jednego z rodziców. Drugi z rodziców zobowiązany jest wpisać dzieci na wniosku i umieścić adnotację "świadczenie naliczone na wniosku matki/ojca (podać imię i nazwisko)".

 

Dofinansowanie do wypoczynku zorganizowanego dziecka

dodatkowo:

  • oryginał faktury lub rachunku za pobyt zorganizowany dzieci do 18 roku życia, wystawione imiennie na uprawnionego pracownika. Dopuszcza się faktury elektroniczne.

Za wypoczynek zorganizowany uznaje się wypoczynek przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk trwający min. 7 dni z wyżywieniem.

Faktury lub rachunki wystawione w języku obcym uprawniony przedstawia przetłumaczone na język polski.

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienie do obniżenia dochodu:
  • osoby samotnie wychowujące dzieci - dochód obniża się o 50% po przedstawieniu dokumentów potwierdzających uzyskanie rozwodu, prawa do alimentów lub decyzję ZUS o rencie rodzinnej,
  • rodziny wielodzietne -  wychowujące troje i więcej dzieci, mające prawo do zasiłku rodzinnego, dochód obniża się o 20% po przedstawianiu decyzji o przyznaniu zasiłku.

 

Tabela dofinansowania do wypoczynku w 2024 r.

grupaIIIIIIIVV
dochód (brutto)0-1300 zł 1301-2600 zł2601-3900 zł3901-5200 złpowyżej 5200 zł
kwota dofinansowania (brutto)1650 zł1450 zł1150 zł1050 zł950 zł

Dofinansowanie podane w tabeli dotyczy jednego uprawnionego.

 

Wniosek powinien być podpisany przez pracownika i kierownika jednostki organizacyjnej (potwierdzenie urlopu co najmniej 7 dni kalendarzowych). Warunek ten nie dotyczy pracowników przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem o których mowa w § 3  ust. 1 pkt 3), złożony nie wcześniej niż miesiąc przed planowanym urlopem:

  • osobiście - Dział Socjalny, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, parter pok. 23
  • pocztą elektroniczną z adresu służbowego pracownika, e-mail: wypoczynek@zut.edu.pl - zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym z załączonymi skanami w/w dokumentów.