Zapomogi

POSIEDZENIE KOMISJI SOCJALNEJ

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 24.11.2020 r.   

Wnioski o zapomogi socjalne i losowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 17.11.2020 r. 

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zapomogę: 

Oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego - za okres ostatnich 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi. 
Uprawniony przedstawia:

  • do wglądu - stosowne dokumenty.,
  • do wglądu - emeryci i renciści winni przedkładać decyzje ZUS z 2019 r. oraz dowód osobisty
  • ksero ważnej legitymacji szkolnej/studenckiej, jeżeli we wniosku wskazane są dzieci, które ukończyły 18 rok życia;
  • w przypadku zapomogi losowej - kserokopię dokumentu potwierdzającego zaistniałą sytuację losową - np. zaświadczenie lekarskie, akt zgonu.

 Zapomogi przyznawane z ZFŚS w 2020 r.

  • Zapomoga socjalna

Zapomoga socjalna w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona raz w roku na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.

Zapomoga socjalna może być udzielona, jeżeli dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 1950 .

W wyjątkowych sytuacjach może być przyznana zapomoga socjalna, bez względu na dochód.

Wysokość zapomogi socjalnej 400 zł - 1400 zł brutto. 

  • Zapomoga losowa

Zapomoga losowa może być udzielona w formie rzeczowej lub pieniężnej na wniosek złożony przez uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub ustawowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.

Zapomoga losowa może być przyznana raz w roku z tego samego tytułu.

Wniosek może być rozpatrzony, jeżeli od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi losowej nie upłynęło 6 miesięcy.

Zapomoga losowa może być udzielona w przypadku:

  1. indywidualnych zdarzeń losowych,
  2. klęsk żywiołowych,
  3. długotrwałej choroby trwającej minimum 5 tygodni lub rehabilitacji,
  4. śmierci osoby uprawnionej lub członka rodziny (współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwa oraz rodziny wspólnie zamieszkującej i prowadzącej wspólne gospodarstwo).

 Wysokość zapomogi losowej 300 zł  - 1600 zł brutto.

 

Wniosek o zapomogę socjalną / losową 2020 r.