Zapomogi

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zapomogę:

  •  na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego - średni dochód brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi,
  • do wglądu - emeryci i renciści decyzja ZUS z 2022 r. oraz dowód osobisty,
  • w przypadku zapomogi losowej - dokument potwierdzający zaistniała sytuację losową np. zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej lub długotrwałej, kserokopię aktu zgonu.

Zapomogi przyznawane z ZFŚS w 2022 r. 

Zapomoga socjalna

Zapomoga socjalna w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona raz w roku na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.

Zapomoga socjalna może być udzielona, jeżeli dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 2257,50 zł.

W wyjątkowych sytuacjach może być przyznana zapomoga socjalna, bez względu na dochód. 

Wysokość zapomogi socjalnej 400 - 1400 zł brutto.

Zapomoga losowa

Zapomoga losowa w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.

Zapomoga losowa może być przyznana raz do roku z tego samego tytułu.

Wniosek może być rozpatrzony, jeżeli od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi losowej nie upłynęło 6 miesięcy.

Zapomoga losowa może być udzielona w przypadku:

  • indywidualnych zdarzeń losowych,
  • klęsk żywiołowych,
  • przewlekłej i długotrwałej choroby trwającej minimum 5 tygodni lub rehabilitacji,
  • śmierć osoby uprawnionej lub członka rodziny (współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwa oraz rodziny wspólnie zamieszkującej i prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe).

Wysokość zapomogi losowej 300 - 1600 zł brutto.