Zapomogi

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o zapomogę:

  •  pracownik na druku wniosku składa oświadczenie o dochodach - średni dochód brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zapomogi potwierdzony przez Dział Wynagrodzeń. Dochód współmałżonka załączony w formie zaświadczenia.
  • PIT - 37 za 2023 r. wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe - do wglądu.
  •  emeryci i renciści decyzja ZUS z 2024 r. oraz dowód osobisty - do wglądu.

W przypadku zapomogi losowej - dokument potwierdzający zaistniałą sytuację losową np. zaświadczenie lekarskie o chorobie przewlekłej lub długotrwałej, kserokopię aktu zgonu.

 

Zapomogi przyznawane z ZFŚS w 2024 r. 

Zapomoga socjalna

Zapomoga socjalna w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona raz w roku na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.

Zapomoga socjalna może być udzielona, jeżeli dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 3181,50 zł brutto.

W wyjątkowych sytuacjach może być przyznana zapomoga socjalna, bez względu na dochód. 

Wysokość zapomogi socjalnej 400 - 1400 zł brutto.

Zapomoga losowa

Zapomoga losowa w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.

Zapomoga losowa może być przyznana raz do roku z tego samego tytułu.

Zapomoga losowa może być udzielona, jeżeli dochód na członka rodziny we wspólnym gospodarstwie domowym nie przekracza 6980,00 zł brutto.

Wniosek może być rozpatrzony, jeżeli od zdarzenia uzasadniającego przyznanie zapomogi losowej nie upłynęło 6 miesięcy.

Zapomoga losowa może być udzielona w przypadku:

  • indywidualnych zdarzeń losowych,
  • klęsk żywiołowych,
  • przewlekłej i długotrwałej choroby trwającej minimum 5 tygodni potwierdzonej zaświadczeniem od lekarza,
  • śmierć osoby uprawnionej lub członka rodziny (współmałżonka, dzieci, rodziców, teściów, rodzeństwa)

Wysokość zapomogi losowej 300 - 1600 zł brutto.