Pożyczki mieszkaniowe

Pożyczki na cele mieszkaniowe:

 1. adaptacja (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 2. zakup lokalu mieszkaniowego,
 3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym,
 5. przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 6. kaucja i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
 7. wykupienie mieszkania na własność,
 8. remont lokalu lub budynku mieszkalnego,
 9. spłatę kredytu udzielnego na realizacje celów mieszkaniowych wymienionych w punktach 1-7.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę mieszkaniową:
 • oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2021 r. przez wszystkich członków gospodarstwa domowego - średni dochód brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pożyczki mieszkaniowej,
 • do wglądu PIT-37 za 2021 r. wszystkich członków tworzących wspólne gospodarstwo domowe,
 • do wglądu emeryci i renciści decyzja ZUS z 2022 r. oraz PIT za 2021 r. 

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawiać niezbędne dokumenty (w zależności od rodzaju pożyczki):

 • umowa sprzedaży lub budowy lokalu mieszkalnego,
 • udokumentowany własny wkład finansowy w wysokości 30% (kserokopie dokonanych wpłat w postaci faktur),
 • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • umowa przedwstępna sprzedaży, a po sfinansowaniu transakcji - akt notarialny pod rygorem zwrotu udzielonej pożyczki,
 • zezwolenie na budowę domu lub lokalu w domu wielorodzinnym, kosztorys budowy zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub przez firmę budującą dom lub lokal oraz potwierdzenie stanu zaawansowania robót - stan surowy zamknięty,
 • dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania,
 • kosztorys robót modernizacyjnych lub remontowych,
 • pozwolenie na dokonanie adaptacji wraz z projektem sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • zaświadczenie o wysokości zaciągniętego do spłaty kredytu oraz celu na jaki został zaciągnięty.
Pożyczki mieszkaniowe mogą być udzielone w wysokości:
 • minimalna 5000 zł,
 • maksymalna na remont mieszkania 30000 zł,
 • maksymalna na remont domu 40000 zł,
 • maksymalna na zakup mieszkania lub budowę (zakup) domu 80000 zł.

W przypadku pożyczki w wysokości minimalnej (5000 zł ) nie stosuje się wymogu udokumentowania wkładu własnego w postaci faktur i nie jest wymagane poręczenie.

W przypadku pożyczki w kwocie od 5000 zł do 10000 zł wymagany jest jeden poręczyciel o stałych dochodach oraz udokumentowany rachunkami wkład własny  na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

W przypadku pożyczki powyżej 10000 zł wymaganych jest dwóch poręczycieli o stałych dochodach oraz udokumentowany rachunkami wkład własny  na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

Jeżeli pożyczka na cele mieszkaniowe przekracza kwotę 20000 zł wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania chyba, że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

Poręczycielem może być:
 • dla pracownika - inny pracownik ZUT zatrudniony co najmniej na okres na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki, 
 • dla emeryta/rencisty - pracownik ZUT zatrudniony co najmniej na okres na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki lub inna osoba uprawniona do korzystania z funduszu, osiągająca stały dochód.

Poręczycielem pożyczkobiorcy nie może być małżonek lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

Na wniosek wnioskodawcy pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona bez wskazania poręczycieli. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wnioskodawca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji lub ustanowieniu hipoteki lub weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Uprawniony może ubiegać się o pożyczkę mieszkaniową po roku zatrudnienia na Uczelni. 

Kolejna pożyczka może być przyznana po całkowitym spłaceniu poprzedniej.

 

Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek określa Regulamin ZFŚS  (format:  docx, rozmiar:  104 KB)oraz umowa pożyczki.

Więcej informacji udziela Dział Socjalny 91 449 41 24

 

Rachunek bankowy do spłaty rat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Santander Bank Polska S.A.

53 1090 1492 0000 0001 1042 5668