Pożyczki mieszkaniowe

POSIEDZENIE KOMISJI SOCJALNEJ

Szanowni Państwo, 

Informujemy,  iż posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 24.11.2020 r. 

Wnioski o pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatrywane na tym posiedzeniu przyjmowane będą do 17.11.2020 r. 

Wnioski złożone po tym terminie zostaną rozpatrzone na kolejnym posiedzeniu komisji.


Uprawnionemu może być udzielona zwrotna pomoc (pożyczka oprocentowana) na cele mieszkaniowe:

 1. adaptację (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 2. zakup lokalu mieszkalnego,
 3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym,
 5. przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 6. kaucje i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
 7. wykupienie mieszkania na własność,
 8. remont lokalu lub budynku mieszkalnego,
 9. spłatę kredytu udzielonego na realizację celów mieszkaniowych wymienionych w punktach 1-7.

 

Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę mieszkaniową: 

 
Oświadczenie o dochodach - na druku wniosku uprawniony składa oświadczenie o łącznych dochodach ze wszystkich źródeł osiągniętych za 2019 r. przez wszystkich członków wspólnego gospodarstwa domowego. 

 •  do wglądu - stosowne dokumenty  zeznanie PIT-37 za 2019 r.
 • do wglądu - emeryci i renciści winni przedkładać decyzje ZUS z 2019 r. oraz PIT za rok 2019 r.;

 

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawić niezbędne dokumenty (w zależności od rodzaju pożyczki):

 1. umowę sprzedaży lub budowy lokalu mieszkalnego,
 2. udokumentowanie własnego wkładu finansowego w wysokości 30% (kserokopie dokonanych wpłat),
 3. umowę sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 4. umowę przedwstępną sprzedaży, a po sfinalizowaniu transakcji – akt notarialny, pod rygorem zwrotu udzielonej pożyczki,
 5. zezwolenie na budowę domu lub lokalu w domu wielorodzinnym, kosztorys budowy zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub przez firmę budującą dom lub lokal oraz potwierdzenie stanu zaawansowania robót – stan surowy zamknięty,
 6. dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania,
 7. kosztorys robót modernizacyjnych lub remontowych,
 8. pozwolenie na dokonanie adaptacji wraz z projektem sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
 9. zaświadczenie o wysokości zaciągniętego do spłaty kredytu oraz celu na jaki został zaciągnięty.Złożenie wniosku o pożyczkę mieszkaniową w kwocie minimalnej nie wymaga potwierdzenia wkładu własnego.

 


Pożyczki mieszkaniowe przyznawane z ZFŚS  w  2020 r.
 1. Oprocentowanie dla pożyczek udzielonych w roku socjalnym 2019/2020 wynosi 2% w skali roku.

 2. Wysokości pożyczek mieszkaniowych:

  A. minimalna 3 500 zł. 
  B. maksymalna na remont mieszkania 25 000 zł. 
  C. maksymalna na remont domu 30 000 zł.
  D. maksymalna na zakup mieszkania lub budowę (zakup) domu 60 000 zł.
 • W przypadku pożyczki w wysokości minimalnej (3 500 zł) nie stosuje się wymogu udokumentowania wkładu własnego w postaci rachunków i nie jest wymagane poręczenie.

 • W przypadku pożyczki w kwocie od 3 500 zł do 10 000 zł wymagany jest poręczyciel o stałych dochodach oraz wkład własny udokumentowany rachunkami na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

 • W przypadku pożyczki powyżej 10 000 zł wymaganych jest dwóch poręczycieli o stałych dochodach oraz wkład własny udokumentowany rachunkami na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.
 • Jeżeli pożyczka na cele mieszkaniowe przekracza kwotę 20 000 zł wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania, chyba że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

 

Poręczycielem może być:

 • dla pracownika - inny pracownik ZUT zatrudniony co najmniej na okres na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki;
 • dla emeryta/rencisty -  pracownik ZUT zatrudniony co najmniej na okres na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki lub inna osoba uprawniona do korzystania z funduszu, osiągająca stały dochód.

 

Poręczycielem pożyczkobiorcy nie może być małżonek lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe.

 

Na wniosek wnioskodawcy pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona bez wskazania poręczycieli. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wnioskodawca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji lub ustanowieniu hipoteki lub weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

 

Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek określa regulamin ZFŚS oraz umowa pożyczki.


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie  informuje, że raty pożyczek  należy wpłacać na  podany  rachunek bankowy.

 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Santander Bank Polska S.A.

53  1090 1492 0000 0001  1042  5668


Wniosek o pożyczkę mieszkaniową 2020 r. 

Kosztorys robót modernizacyjnych 

Zaświadczenie poręczyciela

Oświadczenie małżonka wnioskodawcy o wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki powyżej 20 000 tys. zł. oraz ustanowienie zabezpieczenia