Pożyczki mieszkaniowe

Pożyczki na cele mieszkaniowe:

 1. adaptacja (przystosowanie) pomieszczeń na potrzeby osób niepełnosprawnych,
 2. zakup lokalu mieszkaniowego,
 3. uzupełnienie wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej,
 4. budowę domu jednorodzinnego albo lokalu w domu wielomieszkaniowym,
 5. przebudowę pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne,
 6. kaucja i opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
 7. wykupienie mieszkania na własność,
 8. remont lokalu lub budynku mieszkalnego,
 9. spłatę kredytu udzielnego na realizacje celów mieszkaniowych wymienionych w punktach 1-7.
Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę mieszkaniową:
 • pracownik na druku wniosku składa oświadczenie o dochodach - średni dochód brutto za okres 3 miesięcy poprzedzających wystąpienie z wnioskiem o przyznanie pożyczki mieszkaniowej potwierdzony przez Dział Wynagrodzeń. Dochód współmałżonka załączony do wniosku w formie zaświadczenia.
 • PIT-37 za 2023 r. wszystkich członków tworzących wspólne gospodarstwo domowe - do wglądu,
 • emeryci i renciści decyzja ZUS z 2024 r. oraz PIT za 2023 r. - do wglądu.

W przypadku ubiegania się o przyznanie pożyczki na cele mieszkaniowe osoba uprawniona zobowiązana jest przedstawiać niezbędne dokumenty (w zależności od rodzaju pożyczki):

 • umowa sprzedaży lub budowy lokalu mieszkalnego,
 • udokumentowany własny wkład finansowy w wysokości 30% (kserokopie dokonanych wpłat w postaci faktur),
 • umowa sprzedaży w formie aktu notarialnego,
 • umowa przedwstępna sprzedaży, a po sfinansowaniu transakcji - akt notarialny pod rygorem zwrotu udzielonej pożyczki,
 • zezwolenie na budowę domu lub lokalu w domu wielorodzinnym, kosztorys budowy zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane lub przez firmę budującą dom lub lokal oraz potwierdzenie stanu zaawansowania robót - stan surowy zamknięty,
 • dokumenty potwierdzające i określające zasady wykupu mieszkania,
 • kosztorys robót modernizacyjnych lub remontowych,
 • pozwolenie na dokonanie adaptacji wraz z projektem sporządzonym przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
 • zaświadczenie o wysokości zaciągniętego do spłaty kredytu oraz celu na jaki został zaciągnięty.
Pożyczki mieszkaniowe mogą być udzielone w wysokości:
 • minimalna 5000 zł,
 • maksymalna na remont mieszkania 30000 zł,
 • maksymalna na remont domu 40000 zł,
 • maksymalna na zakup mieszkania lub budowę (zakup) domu 80000 zł.

W przypadku pożyczki w wysokości minimalnej (5000 zł ) nie stosuje się wymogu udokumentowania wkładu własnego w postaci faktur i nie jest wymagane poręczenie.

W przypadku pożyczki w kwocie od 5000 zł do 10000 zł wymagany jest jeden poręczyciel o stałych dochodach oraz udokumentowany rachunkami wkład własny  na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

W przypadku pożyczki powyżej 10000 zł wymaganych jest dwóch poręczycieli o stałych dochodach oraz udokumentowany rachunkami wkład własny  na 30% wartości wnioskowanej kwoty pożyczki.

Jeżeli pożyczka na cele mieszkaniowe przekracza kwotę 20000 zł wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na zaciągniecie zobowiązania chyba, że małżonkowie posiadają rozdzielność majątkową.

Poręczycielem może być:
 • dla pracownika - inny pracownik ZUT zatrudniony co najmniej na okres na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki, 
 • dla emeryta/rencisty - pracownik ZUT zatrudniony co najmniej na okres na jaki ma zostać zawarta umowa pożyczki lub inna osoba uprawniona do korzystania z funduszu, osiągająca stały dochód.

Poręczycielem pożyczkobiorcy nie może być małżonek lub osoba prowadząca z nim wspólne gospodarstwo domowe. Jedna osoba może udzielić tylko dwóch poręczeń jednocześnie.

Na wniosek wnioskodawcy pożyczka na cele mieszkaniowe może być udzielona bez wskazania poręczycieli. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki wnioskodawca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji lub ustanowieniu hipoteki lub weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Uprawniony może ubiegać się o pożyczkę mieszkaniową po roku zatrudnienia na Uczelni. 

Kolejna pożyczka może być przyznana po całkowitym spłaceniu poprzedniej.

Pożyczka wraz z należytymi odsetkami podlega natychmiastowemu zwrotowi jeżeli stosunek pracy uległ rozwiązaniu, z wyjątkiem przejścia na emeryturę albo rozwiązania stosunku pracy leżących po stronie pracodawcy (§24 pkt.4).

 

Szczegółowe warunki przyznawania pożyczek określa Regulamin ZFŚS oraz umowa pożyczki.

Więcej informacji udziela Dział Socjalny 91 449 41 24

 

Rachunek bankowy do spłaty rat pożyczek mieszkaniowych z ZFŚS

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Santander Bank Polska S.A.

53 1090 1492 0000 0001 1042 5668