Aktualności Działu Socjalnego

Świadczenie pieniężne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym. 03.10.2022 16:13

Dział Socjalny, informuje że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o pomoc materialną finansowaną z ZFŚS w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym. Pomoc socjalna przyznawana jest na wniosek uprawnionego pracownika.

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, określonej na podstawie  miesięcznego dochodu osiągniętego w 2021 r., przypadającego na osobę w rodzinie, ze wszystkich źródeł członków rodziny, którzy pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z § 8 i § 12 Regulaminu ZFŚS). Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku. W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2022 r. lub w przypadku zmiany sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, należy złożyć oświadczenie o wysokości dochodu za 2021 r. i aktualnej ilości osób w gospodarstwie domowym oraz przedłożenie do wglądu odpowiednich dokumentów.

Wysokość świadczenia pieniężnego w 2022 r.

grupaIIIIIIIVV
dochód brutto0-870 zł 871-1450 zł 1451-2150 zł 2151-4500 zł powyżej 4500 zł
kwota świadczenia brutto1050 zł 950 zł 850 zł 750 zł 650 zł

Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2022 r.

 • pocztą elektroniczną na adres: pomoczimowa@zut.edu.pl
 • pocztą wewnętrzną
 • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, pok. 26 (parter), w godz. 08.00-15.00.

W celu zapobiegania, przeciwdziałania i rozprzestrzeniania się COVID-19 prosimy o stosowanie się do bieżących wytycznych GIS, a w okresie zwiększonej liczby zachorowań: zakrywanie nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego w oczekiwaniu na przyjęcie wniosku. Osoby z widocznymi objawami chorobowymi oraz niestosujące się do wytycznych nie będą obsługiwane.

Dodatkowe informacje Działu Socjalnego dotyczące składania wniosków:

 1. Wniosek wysłany elektronicznie, musi być podpisany odręcznie (nie w Wordzie) i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 2. Wniosek należy wysłać na właściwy adres podany w ogłoszeniu (nie na maile imienne pracowników lub ogólny Działu Socjalnego).
 3. Jeżeli pracownik wysyła wniosek elektronicznie, to nie dostarcza już do Działu Socjalnego wersji papierowej.
 4. Proszę nie załączać w jednym pliku kilku wniosków (np. pomoc zimowa, choinka, wczasy, sport itp.).
 5. Jeżeli pracownik wysyła ze swojego adresu służbowego wniosek innego pracownika (np. kierownik wysyła wniosek pracownika gospodarczego lub obsługi, który nie ma maila służbowego), w tytule wiadomości należy wpisać imię i nazwisko pracownika, którego wniosek dotyczy. Ułatwi to sprawdzenie czy żaden wniosek nie został pominięty.
 6. Po wysłaniu wniosku na podany w ogłoszeniu adres, otrzymają Państwo informację od Działu Socjalnego wygenerowaną automatycznie o dostarczeniu wniosku, na którą nie należy odpowiadać.
 7. Na wnioskach obowiązkowo prosimy wpisywać numer telefonu (najlepiej komórkowego) ułatwi to wyjaśnianie ewentualnych niejasności.
 8. Z uwagi na dużą ilość świadczeń realizowanych jedną wypłatą tj. 25 listopada 2022 r.  prosimy o zachowanie terminu składania wniosków tj. do 31 października 2022 r.

Wniosek o pomoc zimową  (format:  doc, rozmiar:  36 kB)

Wniosek o pomoc zimowa (dostępność cyfrowa)  (format:  docx, rozmiar:  21 kB)