Aktualności Działu Socjalnego

Świadczenie pieniężne związane ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym dla pracowników ZUT 09.10.2023 13:03

Szanowni Państwo,

informujemy, że pracownicy ZUT mogą ubiegać się o pomoc materialną finansowaną z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w formie świadczenia pieniężnego związanego ze zwiększonymi wydatkami w okresie zimowym.

Pomoc socjalna przyznawana jest na wniosek uprawnionego.

Przyznanie świadczenia oraz jego wysokość uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej, określonej na podstawie wysokości miesięcznego dochodu osiągniętego w 2022 r. przypadającego na osobę w rodzinie. Dochód brutto określany jest ze wszystkich źródeł dochodu osób, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym (zgodnie z § 12 i § 8 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Ustalenie wysokości świadczenia nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego przy dofinansowaniu do wypoczynku w 2023 r. Ponowne przeliczenie dochodu jest możliwe tylko w sytuacji zmiany ilości osób w gospodarstwie domowym tj. urodzenie dziecka, zgon członka rodziny.

W przypadku osób, które nie złożyły jeszcze wniosku o dofinansowanie do wypoczynku w 2023 r. oraz nowo zatrudnieni pracownicy ZUT zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wysokości dochodu za 2022 r. i ilości osób w gospodarstwie domowym oraz dołączenie odpowiednich dokumentów w celu określenia grupy dochodowej i wysokości przyznanego świadczenia.

Wnioski będą przyjmowane do 31 października 2023 r.

Wniosek wysłany elektronicznie powinien być podpisany i zeskanowany albo opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

albo

  • pocztą wewnętrzną

albo

  • osobiście w Dziale Socjalnym ZUT, Budynek Jednostek Międzywydziałowych, al. Piastów 48, pok. 26 (parter) w godzinach 08.00 - 15.00

Wypłata świadczenia nastąpi 27 listopada 2023 r. Tabela z wysokością świadczenia będzie zamieszczona na Dziale Socjalnym w zakładce Aktualności w terminie późniejszym.

Wniosek pomoc zimowa _pracownicy (format:  doc, rozmiar:  36 kB)

Wniosek pomoc zimowa_pracownicy_dc (format:  docx, rozmiar:  21 kB)