Rozwój kadry

+Aktualnie obowiązujące akty prawne:

Uchwała NR 130 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora  przez Rady Dyscyplin ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  72 kB)

Uchwała NR 129 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytet Technologicznego w Szczecinie z dnia 29 maja 2023 r. w sprawie nadania stopnia dr habilitowanego przez Rady Dyscyplin ZUT w Szczecinie (format:  pdf, rozmiar:  4,69 MB)

Uchwała NR 112 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  40 kB)

Uchwała NR 113 Senatu Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 23 września 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ZUT w Szczecinie (format:  docx, rozmiar:  66 kB)

Stawki wynagrodzeń w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz o nadanie tytułu profesora (format:  docx, rozmiar:  16,61 kB) (aktualizacja 2023) (format:  docx, rozmiar:  16,61 kB)

Zarządzenie numer 206 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie procedury antyplagiatowej rozpraw doktorskich w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym (format:  pdf, rozmiar:  1,73 MB)

Komunikat Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie możliwości przeprowadzania postępowań awansowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  (format:  odt, rozmiar:  24 kB)

 Procedury "krok po kroku" w przewodach doktorskich oraz w postępowaniach o nadanie stopnia doktora (format:  pptx, rozmiar:  53 kB)

Zarządzenie  NR 91 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w sprawie określenia wzorów: wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz umów o przejęciu przez Podmiot Zatrudniający lub przez Kandydata kosztów przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora/doktora habilitowanego (format:  docx, rozmiar:  45 kB)

Zarządzenie NR 100 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia Zasad gospodarowania środkami na wynagrodzenia bezosobowe i honoraria w postępowaniach o nadanie stopni doktora i doktora habilitowanego, trybu zawierania i rozliczania umów zlecenia lob o dzieło zawieranych z osobami fizycznymi niezatrudnionymi w ZUT (format:  docx, rozmiar:  71 kB)

Stawki wynagrodzeń w przewodach doktorskich, postępowaniach habilitacyjnych, w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego oraz o nadanie tytułu profesora (format:  pdf, rozmiar:  100 kB)

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (format:  pdf, rozmiar:  1,40 MB)

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (format:  pdf, rozmiar:  1,37 MB)

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (format:  pdf, rozmiar:  300 kB) kwietnia 

Rozporządzenie Ministr wsa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych  i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą (format:  pdf, rozmiar:  360 kB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21  września 2018 roku w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta (format:  pdf, rozmiar:  723 kB)

Archiwalne:

 Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (format:  pdf, rozmiar:  343 kB) (Dz.U.2017, poz. 1789)

 Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (format:  pdf, rozmiar:  175 kB) (Dz.U 2018, poz. 261)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U.196 z roku 2011, poz. 1165) (format:  pdf, rozmiar:  38 kB)

   Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219)  (format:  pdf, rozmiar:  30 kB)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz.U.2012 poz. 990) (format:  pdf, rozmiar:  164 kB)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U.2018 poz. 402) (format:  pdf, rozmiar:  318 kB)

 

Na skróty

1. Specyfikacja kosztów związanych z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego i doktora (format:  xlsx, rozmiar:  12,71 kB)

2. Informacje o nadanych stopniach doktora/doktora habilitowanego (format:  docx, rozmiar:  13,72 kB)