Rozwój kadry

Aktualnie obowiązujące akty prawne:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 20 września 2018 roku w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych  i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21  września 2018 roku w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu wykonania umów cywilnoprawnych dotyczących czynności związanych z postępowaniami o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego lub tytułu profesora

Archiwalne:

 Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.2017, poz. 1789)

 Rozporządzenie Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U 2018, poz. 261)

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 01 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U.196 z roku 2011, poz. 1165)

   Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. nr 206, poz. 1219) 

  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  z dnia 28 sierpnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości i warunków wypłacania wynagrodzenia promotorowi oraz za recenzje i opinie  w przewodzie doktorskim, postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora  (Dz.U.2012 poz. 990)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie trybu zgłaszania wniosków o przyznanie uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego (Dz.U.2018 poz. 402)

 

Na skróty

1. Wzór umowy o przejęcie przez Jednostkę/Kandydata kosztów przeprowadzenia przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz postępowania o nadaniu tytułu profesora

 2. Wzór specyfikacji kosztów związanych z przewodem doktorskim, postępowaniem habilitacyjnym i postępowaniem o nadanie tytułu profesora

3. Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

4. Dodatkowe informacje do zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

5. Zawiadomienie o nadaniu stopnia doktora

6. Dodatkowe informacje do zawiadomienia o nadaniu stopnia doktora