307 (28) 2013

SPIS TREŚCI

 

Ewa Chociłowicz

Użytkowanie mięsne bawołów wodnych (Bubalus bubalis)

 

Barbara Cioch, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Ewa Chociłowicz, Małgorzata Szewczuk

Związek polimorfizmu kappa-kazeiny (CASK) z użytkowością mleczną krów pierwiastek

 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Weronika Gajdka

Ochrona żubra i jego egzystencja w świecie człowieka

 

Zdzisław Domiszewski, Anna Łaszczyk, Marzena Kosińska, Agnieszka Grudka

Wpływ dodatku oleju rybiego, sposobu gotowania i czasu przechowywania na jakość lipidów w pulpetach z mięsa wieprzowego

 

Elżbieta Dusza, Paulina Filipiak, Bożena Mieszczerykowska-Wójcikowska

Wpływ nielegalnego składowania odpadów na zawartość metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleb gminy Police

 

Wojciech W.A. Kowalski, Urszula Banaś-Stankiewicz, Mariola Wróbel, Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki

Charakterystyka wybranych elementów środowiska przyrodniczego wyspy Chełminek

Część 2. Aktualny stan i wartość przyrodnicza szaty roślinnej wyspy Chełminek

 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Piotr Chełpinski, Kamila Mijowska

Wpływ jakości owoców czterech gatunków roslin jagodowych i ich okresu maceracji na jakość win z nich wytworzonych

 

Adam Sammel, Łukasz Choragwicki, Edward Niedźwiecki, Edward Meller, Ryszard Malinowski

Cechy morfologiczne i właściwości chemiczne gleb przykrytych nawierzchnią bitumiczną (ekranosoli) w obrębie ulicy Obronców Stalingradu w Szczecinie

 

Agata Skuratko, Bogdan Lasota, Lidia Felska-Błaszczyk

Estriol – alternatywny marker do diagnozy ciąży u norek?

 

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski

Względna wartość pokarmowa mieszanek Festulolium braunii z lucerną mieszańcową uprawianych w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem

 

Zofia Tarasewicz, Mieczysław Anisko, Danuta Majewska, Krystyna Romaniszyn, Marek Ligocki

Wpływ suszu owocowo-warzywno-ziołowego na jakość jaj kurzych

 

Lista recenzentów prac, których proces wydawniczy został zakończony w 2013 roku

 

   

   

CONTENTS

   

Ewa Chociłowicz

Meat performance of water buffaloes (Bubalus bubalis)

 

Barbara Cioch, Ewa Czerniawska-Piątkowska, Ewa Chociłowicz, Małgorzata Szewczuk

Relations between kappa-casein polymorphism (CASK) and milk performance traits in heifer cows

 

Ewa Czerniawska-Piątkowska, Weronika Gajdka

 

Wisent protection, and its existence in the human world

 

Zdzisław Domiszewski, Anna Łaszczyk, Marzena Kosińska, Agnieszka Grudka

 

Effect of adding fish oil, method of cooking and time of storage on the quality of lipids of pork meatballs

 

Elżbieta Dusza, Paulina Filipiak, Bożena Mieszczerykowska-Wójcikowska

 

Effect of illegal waste storage on heavy metals concentration in surface soil of Police municipality

 

Wojciech W.A. Kowalski, Urszula Banaś-Stankiewicz, Mariola Wróbel, Ryszard Malinowski, Edward Niedźwiecki

 

Characteristics of selected components the natural environment of the Chełminek island

Part 2. Current status and the natural value of vegetation cover of the Chełminek island

 

Ireneusz Ochmian, Agnieszka Dobrowolska, Piotr Chełpinski, Kamila Mijowska

 

The fruits quality impact of four berry plant species and their maceration period on the quality of wines

 

Adam Sammel, Łukasz Choragwicki, Edward Niedźwiecki, Edward Meller, Ryszard Malinowski

 

Morphological features and chemical properties of soils sealed with bituminous surface (ekranosols) within Obronców Stalingradu street in Szczecin

 

Agata Skuratko, Bogdan Lasota, Lidia Felska-Błaszczyk

Estriol – alternative pregnancy diagnosis marker in the mink?

 

Jacek Sosnowski, Kazimierz Jankowski

Relative nutritional value of mixtures Festulolium braunii with alfalfa hybrid grown under different nitrogen fertilization

 

Zofia Tarasewicz, Mieczysław Anisko, Danuta Majewska, Krystyna Romaniszyn, Marek Ligocki

 

The effect of dried fruit, vegetable and herb concentrate on the quality of hens eggs

 

List of reviewers of papers with publishing process completed in 2013