Agronomia

 

PRACE NAUKOWE  

IWONA ADAMSKA

Zróżnicowanie zbiorowisk grzybów mikroskopijnych w odniesieniu do zróżnicowania zbiorowisk roślinnych w Słowińskim Parku Narodowym

Szczecin 2013, cena 35,00 zł brutto

 

WANDA BACIECZKO

Zmienność wewnątrz- i międzypopulacyjna Listera ovata (L.) R. Br. na tle warunków siedliskowych i fitocenotycznych na obszarze Niziny Pyrzyckiej (Pomorze Zachodnie)

Szczecin 2012, cena 16,80 zł brutto

 

DARIUSZ BŁAŻEJCZAK

Prognozowanie naprężenia granicznego w warstwie podornej gleb ugniatanych kolami pojazdów rolniczych

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

MAREK BURY R-250

Nawożenie wernikompostem rzepaku ozimego i jego rozwój na Pomorzu Zachodnim

Szczecin 2008, cena 17,85 zł brutto

   

JUSTYNA CHUDECKA

Charakterystyka substratu glebowego w warstwie antropogenicznej najstarszej części Szczecina

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto

    

MAGDALENA KARBOWSKA-DZIĘGIELEWSKA

Ekologiczne uwarunkowania występowania nicieni owadobójczych (Steinernematidae, Heterorhabditidae) w wybranych ekosystemach północno-zachodniej Polski

Szczecin 2013, cena 26,25 zł brutto

 

MONIKA GRZESZCZUK

Czynniki kształtujące jakość i trwałość pozbiorczą owoców patisona

Szczecin 2009, cena 15,75 zł brutto

 

ANNA IŻEWSKA

Przydatność kompostów z komunalnego osadu ściekowego do nawożenia miskanta cukrowego (Miscanthus Saccharfforus (MAXIM.) HACK)

Szczecin 2009, cena 21,00 zł brutto

 

KATARZYNA JANDA

Rola aktywności lipolitycznej grzybów pleśniowych i warunków przechowalniczych w kształtowaniu jakości nasion roślin oleistych

Szczecin 2010, cena 18,90 zł brutto

 

JAN JURGA R-248

Metoda prognozowania zmian gęstości objętościowej gleby na podstawie geometrycznych parametrów

Szczecin 2008, cena 17,85 zł brutto

  

ELIZA KALBARCZYK

Klimatyczne ryzyko uprawy pszenżyta jarego (Triticosecale Wittmack) w Polsce

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

ADAM KONIUSZY

Identyfikacja stanów obciążeń ciągnika rolniczego

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

EWA KRZYWY-GAWROŃSKA

Badania wpływu kompostu z komunalnego osadu ściekowego i substancji czynnej PRP Sol na żywność i urodzajność gleby

Szczecin 2009, cena 26,25 zł brutto 


DANUTA KULPA

Somatyczna embriogeneza w kulturach chryzantemy wielokwiatowej (Chrysanthemum x grandiflorum) (Ramat.) Kitam.)

Szczecin 2012, cena 21,00 zł brutto

 

KATARZYNA MALINOWSKA

Oddziaływanie warunków miejskich na niektóre parametry fizjologiczne wybranych gatunków drzew w Szczecinie

Szczecin 2012, cena 22,05 zł brutto

  

RYSZARD MALINOWSKI

Gleby tarasu zalewowego doliny ujścia Warty i doliny dolnej Odry oraz ich przekształcenia w wyniku zabiegów hydrotechnicznych i użytkowania rolniczego

Szczecin 2012, cena 36,75 zł brutto

 

GRZEGORZ MIKICIUK

Wpływ dolistnego dokarmiania nawozami zawierającymi potas, krzem i bor oraz superabsorbenta na wielkość i jakość plonu truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

Szczecin 2012, cena 26,25 zł brutto

 

MAŁGORZATA MIKICIUK

Wpływ preparatów zawierających substancje antystresowe na cechy fizjologiczne i plonowanie wybranych gliko- i halofitów w warunkach stresu solnego

Szczecin 2013, cena 20,00 zł brutto  

ISBN 978-83-7663-154-7

 

PAWEŁ MILCZARSKI

Identyfikacja i mapowanie porównawcze QTL warunkujących wybrane cechy ilościowe w populacjach mapujących dwóch mieszańców żyta (Secale cereale L.)

Szczecin 2010, cena 29,40 zł brutto

 

BEATA MYŚKÓW

Identyfikacja loci cech ilościowych (QTL) kontrolujących wczesność i podatność na porastanie u żyta (Secale cereale L.) z wykorzystaniem zagęszczonych map genetycznych populacji rekombinacyjnych linii wsobnych (RIL)

Szczecin 2012, cena 24,15 zł brutto

 

GRZEGORZ NOWAK

Wzrost i rozwój dębu czerwonego (Quercus rubra L.) w zależności od sposobu przygotowania podłoży z dodatkiem popiołożużli

Szczecin 2012, cena 24,15 zł brutto    

 

MAREK PODLASIŃSKI

Wpływ denudacji antropogenicznej na zróżnicowanie pokrywy glebowej i jej przestrzenną strukturę w rolniczym krajobrazie morenowym

Szczecin 2013, cena 50,00 zł brutto

 

BEATA SMOLIK

Ocena reakcji wybranych linii wsobnych żyta na stres wywołany różnymi czynnikami abiotycznymi

Szczecin 2011, cena 24,15 zł brutto

 

HANNA SIWEK

Zachowanie się frakcji mineralnego fosforu w interfazie osad–woda małych zbiorników wodnych na obszarach wiejskich

Szczecin 2011, cena 14,70 zł brutto

 

STEFAN STOJAŁOWSKI

Wykorzystanie markerów molekularnych w badaniach genetycznych i w hodowli mieszańców żyta z cytoplazmą sterylizującą CMS-C

Szczecin 2010, cena 18,90 zł brutto  

 

MAREK ŚNIEG

Metoda wyznaczania naprężenia granicznego gleby w celu zapobiegania jej nadmiernemu zagęszczaniu mechanizmami jezdnymi pojazdów rolniczych

Szczecin 2012, cena 31,50 zł brutto

 

ARKADIUSZ TELESIŃSKI

Zmiany parametrów biochemicznych i toksylogicznych gleb pod wpływem 1-alkilo-3metyloimidazoliowych cieczy jonowych

Szczecin 2012, cena 18,90 zł brutto

 

TOMASZ TOMASZEWICZ

Skutki odłogowania gleb w pagórkowatym krajobrazie morenowym Pomorza Zachodniego

Szczecin 2010, cena 21,00 zł brutto

 

ELEONORA WRZESIŃSKA R-251

Ocena zmian w różnorodności zbiorowisk chwastów pod wpływem ważniejszych czynników agrotechnicznych

Szczecin 2008, cena 15,75 zł brutto

 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI R-254

Zmienność wiciokrzewu pomorskiego (Lonicera Periclymenum L.) w warunkach uprawy

Szczecin 2008, cena 16,80 zł brutto

 

MARIOLA WRÓBEL

Zróżnicowanie roślinności na gruntach nieużytkowanych rolniczo w gospodarstwach realizujących program rolnośrodowiskowy na Nizinie Szczecińskiej

Szczecin 2012, cena 25,20 zł brutto

 

SKRYPTY

 

WANDA BACIECZKO

Przewodnik do ćwiczeń terenowych z fitosocjologii (dla kierunku architektura krajobrazu Akademii Rolniczej w Szczecinie)

Szczecin 2006, cena 5,25 zł brutto

 

JANUSZ BŁASZKOWSKI, MARIUSZ TADYCH, TADEUSZ MADEJ

Przewodnik do zajęć z fitopatologii

Szczecin 2000, cena 2,10 zł brutto

 

MAŁGORZATA CZARNECKA, CZESŁAW KOŹMIŃSKI

Meteorologia a zanieczyszczenie atmosfery

Szczecin 2006, cena 22,05 zł brutto

 

HENRYK CZYŻ, ANDRZEJ GOS, TEODOR KITCZAK, MARIA TRZASKOŚ

Skrypt do ćwiczeń z łąkarstwa

Szczecin 2008, cena 29,40 zł brutto

 

ANDRZEJ GREGORCZYK

Ćwiczenia rachunkowe z gospodarki wodnej roślin

Szczecin 2002, cena 4,20 zł brutto

 

STANISŁAW KARCZMARCZYK (red.)

Agrotechnika roślin uprawnych

Szczecin 2005, cena 42,00 zł brutto

 

ADAM KOĆMIT, MAREK PODLASIŃSKI

Materiały do ćwiczeń z ochrony i rekultywacji gleb

Szczecin 2001, cena 3,15 zł brutto

 

ANNA KOLLENDER-SZYCH, EDWARD NIEDŹWIECKI, RYSZARD MALINOWSKI

Gleby miejskie. Wybrane zagadnienia dla studentów kierunku ochrona środowiska

Szczecin 2008, cena 23,10 zł brutto

 

CZESŁAW KOŹMIŃSKI, BOŻENA MICHALSKA

Agrometeorologia i klimatologia

Szczecin 2008, cena 30,45 zł brutto

 

EDWARD KRZYWY

Nawożenie gleb i roślin

Szczecin 2000, cena 2,10 zł brutto

 

EDWARD KRZYWY

Żywienie roślin

Szczecin 2007, cena 33,60 zł  brutto

 

MARCIN KUBUS

Dendrologia

Szczecin 2005, cena 27,30 zł brutto

 

MARIAN ORŁOWSKI

Uprawa warzyw na nasiona

Szczecin 2003, cena 5,25 zł brutto

 

JAROSŁAW ZIELIŃSKI

Historia ogrodów

Szczecin 2008, cena 14,70 zł brutto