301 (71) 2013

SPIS TREŚCI

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Ocena sytuacji finansowej spółek sektora spożywczego z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą do oceny kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)

 

Dawid Dawidowicz

Efekt nowych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2005–2012 (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)

 

Sylwia Gołąb, Adam Kucharski

Kompetencje menedżerów w procesie oceny i motywowania pracowników (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

 

Aleksander Grzelak, Bartosz Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Wpływ dopłat bezpośrednich i innych działań na zmianę liczebności gospodarstw rolnych w latach 2004–2010 (format:  pdf, rozmiar:  229 kB)

 

Tomasz Lipczyński

Strategie współpracy sfery nauki i biznesu (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)

 

Mirosława Marciniak

Wpływ subsydiowania na polskie rybołówstwo morskie (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Henryk Marjak

Ocena efektywności wybranych nieparametrycznych modeli wyceny opcji (format:  pdf, rozmiar:  733 kB)

 

Piotr Nowaczyk

Znaczenie działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce dla lokalnego rynku pracy (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)

 

Łukasz Popławski

Ochrona środowiska jako zawodność rynku – wybrane problemy (format:  pdf, rozmiar:  188 kB)

 

Tadeusz Sobczyński, Magdalena Czyżykowska

Problem antynomii celów ekonomicznych rolnika i środowiskowych w krajach Unii Europejskiej (format:  pdf, rozmiar:  641 kB)

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Jakość życia jako kategoria ekonomiczna (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)

 

Izabela Wielewska

Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)

 

Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska

Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw Polski w odniesieniu do możliwości finansowania ze środków unijnych (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

 

Wojciech Zbaraszewski

Zmiana modelu finansowania parków narodowych (format:  pdf, rozmiar:  217 kB)

 

 

CONTENTS

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Evaluation of financial situation of the food companies using multiple correspondence analysis (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

The use of variable synthetic with median for the evaluation of selected financial standing joint-stock companies (format:  pdf, rozmiar:  213 kB)

 

Dawid Dawidowicz

Effect of new Polish equity investment funds in 2005–2012 (format:  pdf, rozmiar:  198 kB)

 

Sylwia Gołąb, Adam Kucharski

Competence of managers in the process of assessment and motivating employees (format:  pdf, rozmiar:  193 kB)

 

Aleksander Grzelak, Bartosz Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Influence of direct payments and other activities on change of agricultural holdings number in 2004–2010 (format:  pdf, rozmiar:  229 kB)

 

Tomasz Lipczyński

Cooperation strategies of science and business area (format:  pdf, rozmiar:  206 kB)

 

Mirosława Marciniak

The influence of the subsidy on the polish maritime fisheries (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Henryk Marjak

Assesment of the effectiveness of selected nonparametric option pricing models (format:  pdf, rozmiar:  733 kB)

 

Piotr Nowaczyk

The significance of fishing activity in small seaports in Poland for the local labor market (format:  pdf, rozmiar:  197 kB)

 

Łukasz Popławski

Environmental protection as market failure – selected problems (format:  pdf, rozmiar:  188 kB)

 

Tadeusz Sobczyński, Magdalena Czyżykowska

The antinomy of farmers' economical targets to environmental targets in the European Union countries (format:  pdf, rozmiar:  641 kB)

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Qualty of life as an economic category (format:  pdf, rozmiar:  221 kB)

 

Izabela Wielewska

Pro-ecological investments in agribusiness and sustainable development of rural areas in Pomorskie province (format:  pdf, rozmiar:  201 kB)

 

Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska

Determinants of the formation of Polish companies with regard to EU funding possibilities (format:  pdf, rozmiar:  200 kB)

 

Wojciech Zbaraszewski

Changing the funding model of national parks (format:  pdf, rozmiar:  217 kB)