301 (71) 2013

SPIS TREŚCI

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Ocena sytuacji finansowej spółek sektora spożywczego z wykorzystaniem wielowymiarowej analizy korespondencji

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Zastosowanie zmiennej syntetycznej z medianą do oceny kondycji finansowej wybranych spółek akcyjnych

 

Dawid Dawidowicz

Efekt nowych funduszy inwestycyjnych akcji polskich w latach 2005–2012

 

Sylwia Gołąb, Adam Kucharski

Kompetencje menedżerów w procesie oceny i motywowania pracowników

 

Aleksander Grzelak, Bartosz Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Wpływ dopłat bezpośrednich i innych działań na zmianę liczebności gospodarstw rolnych w latach 2004–2010

 

Tomasz Lipczyński

Strategie współpracy sfery nauki i biznesu

 

Mirosława Marciniak

Wpływ subsydiowania na polskie rybołówstwo morskie

 

Henryk Marjak

Ocena efektywności wybranych nieparametrycznych modeli wyceny opcji

 

Piotr Nowaczyk

Znaczenie działalności rybackiej małych portów morskich w Polsce dla lokalnego rynku pracy

 

Łukasz Popławski

Ochrona środowiska jako zawodność rynku – wybrane problemy

 

Tadeusz Sobczyński, Magdalena Czyżykowska

Problem antynomii celów ekonomicznych rolnika i środowiskowych w krajach Unii Europejskiej

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Jakość życia jako kategoria ekonomiczna

 

Izabela Wielewska

Inwestycje proekologiczne w agrobiznesie a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich województwa pomorskiego

 

Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska

Uwarunkowania powstania przedsiębiorstw Polski w odniesieniu do możliwości finansowania ze środków unijnych

 

Wojciech Zbaraszewski

Zmiana modelu finansowania parków narodowych

 

 

CONTENTS

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

Evaluation of financial situation of the food companies using multiple correspondence analysis

 

Iwona Bąk, Beata Szczecińska

The use of variable synthetic with median for the evaluation of selected financial standing joint-stock companies

 

Dawid Dawidowicz

Effect of new Polish equity investment funds in 2005–2012

 

Sylwia Gołąb, Adam Kucharski

Competence of managers in the process of assessment and motivating employees

 

Aleksander Grzelak, Bartosz Mickiewicz, Bogdan M. Wawrzyniak

Influence of direct payments and other activities on change of agricultural holdings number in 2004–2010

 

Tomasz Lipczyński

Cooperation strategies of science and business area

 

Mirosława Marciniak

The influence of the subsidy on the polish maritime fisheries

 

Henryk Marjak

Assesment of the effectiveness of selected nonparametric option pricing models

 

Piotr Nowaczyk

The significance of fishing activity in small seaports in Poland for the local labor market

 

Łukasz Popławski

Environmental protection as market failure – selected problems

 

Tadeusz Sobczyński, Magdalena Czyżykowska

The antinomy of farmers' economical targets to environmental targets in the European Union countries

 

Agnieszka Sompolska-Rzechuła

Qualty of life as an economic category

 

Izabela Wielewska

Pro-ecological investments in agribusiness and sustainable development of rural areas in Pomorskie province

 

Leonid Worobjow, Agnieszka Zdrojewska

Determinants of the formation of Polish companies with regard to EU funding possibilities

 

Wojciech Zbaraszewski

Changing the funding model of national parks