296 (23) 2012

 

SPIS TREŚCI

 

 

Barbara Czerniejewska-Surma, Orina Surma, Dominika Plust, Grzegorz Bienkiewicz  

Zawartość histaminy w owocach (format:  pdf, rozmiar:  133 kB)

 

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka  

Analiza możliwości prognozowania barwy polędwicy wołowej poddanej obróbce cieplnej, prowadzonej w piecu konwekcyjno-parowym, na podstawie składowych barwy mięsa surowego (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

 

Dorota Janicka, Agnieszka Dobrowolska

Wpływ zasolenia wybranych podłoży na wzrost i kwitnienie krwawnika pospolitego (Achillea millefolium L.) i krwawnika wiązówkowatego (Achillea filipendulina Lam.) (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)

 

Jolanta Jankowska

Wpływ chemicznego i mechanicznego zwalczania Taraxacum officinale na zawartość NDF i ADF w runi łąkowej (format:  pdf, rozmiar:  148 kB)

 

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan

Wpływ zróżnicowanej dawki odpadu popieczarkowego na stopień odrostu muraw trawnikowych (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)

 

Anna Komorowska, Eleonora Wrzesińska, Paweł Bochyński

Potencjał allelopatyczny wyciągów wodnych z chwastów w stosunku do siewek pszenicy ozimej i żyta (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

 

Ignacy Kutyna, Katarzyna Malinowska

Inuletum ensifoliae Kozł. 1925 w obrębie opuszczonego kamieniołomu „Piotrawin”, położonego na krawędzi Wisły (format:  pdf, rozmiar:  4,11 MB)

 

Ireneusz Ochmian, Adrianna Saniewska

Wpływ podłoża na ukorzenianie się sadzonek zielnych i zdrewniałych borówki wysokiej odmiany Bluecrop (format:  pdf, rozmiar:  181 kB)

 

Arkadiusz Telesiński, Maciej Płatkowski

Ocena ubocznego oddziaływania spinosadu na aktywność oksydazy o-difenolowej w glebie (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)

 

  

CONTENTS

 

 

Barbara Czerniejewska-Surma, Orina Surma, Dominika Plust, Grzegorz Bienkiewicz  

Histamine content in fruits (format:  pdf, rozmiar:  133 kB)

 

Dominika Guzek, Dominika Głąbska, Agnieszka Wierzbicka  

Analysis of possibilities of colour prediction of beef tenderloin after thermal treatment, conducted in the steam-convection oven, on the basis of beef colour before thermal treatment (format:  pdf, rozmiar:  134 kB)

 

Dorota Janicka, Agnieszka Dobrowolska

The effect of salinity and medium on growth and flowering of common yarrow (Achillea millefolium L.) and fernleaf yarrow (Achillea filipendulina Lam.) (format:  pdf, rozmiar:  132 kB)

 

Jolanta Jankowska

Influence of chemical and mechanical of Taraxacum officinale control on the content of NDF and ADF in the meadow sward (format:  pdf, rozmiar:  148 kB)

 

Kazimierz Jankowski, Wiesław Czeluściński, Jolanta Jankowska, Jacek Sosnowski, Beata Wiśniewska-Kadżajan

Effect of various doses of mushroom’s refuse on the regrowth degree of turf lawns (format:  pdf, rozmiar:  137 kB)

 

Anna Komorowska, Eleonora Wrzesińska, Paweł Bochyński

Allelopathic potential of water extracts from weeds towards plovers of the winter wheat and the rye (format:  pdf, rozmiar:  144 kB)

 

Ignacy Kutyna, Katarzyna Malinowska

Inuletum ensifoliae Kozł. 1925 in the area of the deserted quarry ”Piotrawin” situated at the edge of the Vistula river (format:  pdf, rozmiar:  4,11 MB)

 

Ireneusz Ochmian, Adrianna Saniewska

The influence of the substrate on the development of the root system in softwood cutting and hardwood cutting of the highbush blueberry, Bluecrop cultivar (format:  pdf, rozmiar:  181 kB)

 

Arkadiusz Telesiński, Maciej Płatkowski

Assessment of spinosad side-effect on o-diphenol oxidase activity in soil (format:  pdf, rozmiar:  145 kB)