Osiągnięcia naukowe


Punktacja obowiązująca w roku akademickim 2016/2017

Punktację za osiągnięcia naukowe przedstawia tabela poniżej:

 

Lp.Rodzaj osiągnięcia naukowegoLiczba punktów
1)aktywna praca w kole naukowym (badania, organizacja obozów naukowych, zebrania naukowe, opracowanie ekspertyz, projektów, pełnienie funkcji przewodniczącego SKN)0,20
2)odbyte studia częściowe w innej uczelni, trwające minimum semestr – (np. ERASMUS ,MOSTAR, MOSTECH) 0,60
3)praktyki lub staże zawodowe w projektach unijnych w ramach programu IAESTE trwające minimum 14 dni0,40
4)artykuł naukowy z Listy Filadelfijskiej5,00
5)artykuł naukowy w zagranicznym czasopiśmie recenzowanym (autorstwo lub współautorstwo) – po recenzji2,00
6)artykuł naukowy w krajowym czasopiśmie recenzowanym (autorstwo lub współautorstwo) – po recenzji0,70
7)recenzowana publikacja książkowa 1,00
8)rozdział w książce recenzowanej0,80
9)publikacja referatu w wydawnictwie pokonferencyjnym 0,30
10)referat wygłoszony w trakcie międzynarodowej konferencji naukowej0,50
11)referat wygłoszony w trakcie ogólnopolskiej konferencji naukowej0,30
12)poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję międzynarodową0,40
13)poster naukowy, plakat naukowy lub prezentacja multimedialna przygotowana na konferencję ogólnopolską0,30
14)otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w międzynarodowym konkursie/konferencji naukowej0,70
15)otrzymanie nagrody lub wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie/konferencji naukowej0,50
16)otrzymanie I nagrody w Studenckiej Sesji Kół Naukowych ZUT0,50
17)dokonanie i zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego celem uzyskania praw wyłącznych;  patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji na wzór przemysłowy1,00

 

Uwagi:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na semestr

 • Student składa wniosek (załącznik nr 5 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom ZUT  oraz załącznik 5a wraz z dokumentami potwierdzającymi odpowiedni rodzaj osiągnięcia naukowego, przepisanego z tabeli powyżej) 
 •  
 • Osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe przelicza się na punkty. Punkty za poszczególne rodzaje osiągnięć studenta sumują się. 
 •  
 • Student może otrzymać maksymalnie 5 punktów za każdy rodzaj osiągnięć: naukowych, artystycznych, sportowych. 
 • Student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim - otrzymuje 5 punktów. W przypadku zyskania przez tego studenta osiągnięć naukowych, artystycznych, sportowych - punkty sumuje się.
 •  
 • W przypadku uzyskania przez studenta wysokiej średniej ocen (większej lub równej 4,00) oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych – punkty sumuje się. Kryterium średniej nie dotyczy studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia  egzaminu maturalnego.
 •  
 • Akceptacji osiągnięć, o których mowa powyżej, dokonuje dziekan na wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów, po uzyskaniu potwierdzenia odpowiedniej jednostki (informację nt. jednostki można uzyskać od osób zajmujących się pomocą materialną na wydziale).

 • W przypadku obliczania punktacji za osiągnięcia naukowe, o których mowa w powyższej tabeli, punktów w poz. 9-13 uzyskanych w zakresie tego samego tematu nie sumuje się. W takim przypadku brane jest pod uwagę najwyżej punktowane osiągnięcie.
 •