268 (54) 2009

SPIS TREŚCI

Agata Basińska, Joanna Poczta

Rola współpracy międzygminnej w zrównoważonym rozwoju turystyki na obszarach wiejskich – studium przypadku (format:  pdf, rozmiar:  227 kB)

 

Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Katarzyna Gil

Koszty zbioru buraków cukrowych a zespołowe użytkowanie maszyn (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Mariusz Dacko

Badanie stanu bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalnej gmin województwa małopolskiego metodami pośrednimi (format:  pdf, rozmiar:  384 kB)

 

Marcin Feltynowski

Planowanie przestrzenne a rozwój społeczno-gospodarczy w gminach wiejskich województwa łódzkiego (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

 

Dorota Klepacka-Kołodziejska

Wsparcie obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania jako instrument oddziałujący na rozwój obszarów wiejskich w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

 

Anna Landowska

Zastosowanie dyskretnego programowania dynamicznego do rozwiązania problemu optymalnego przydziału w gospodarstwie rolnym (format:  pdf, rozmiar:  184 kB)

 

Alina Lewczuk, Aleksander Lewczuk

Kierunki modernizacji gospodarstw specjalizujących się w produkcji bydlęcej w regionie północno-wschodniej Polski (format:  pdf, rozmiar:  204 kB)

 

Maciej Nowak

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w gminach miejskich na przykładzie gospodarowania nieruchomościami w gminie Stargard Szczeciński (format:  pdf, rozmiar:  191 kB)

 

Grzegorz Spychalski

Wykorzystanie funduszy strukturalnych dla sektorów rolnictwa i rybołówstwa w latach 2004–2006 w Polsce (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)CONTENTS

Agata Basińska, Joanna Poczta

Role of inter-district cooperation in the development of balanced tourism in rural areas – case study (format:  pdf, rozmiar:  227 kB)

 

Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Katarzyna Gil

Costs as an argument for collective use of sugar beet harvesting machines (format:  pdf, rozmiar:  205 kB)

 

Mariusz Dacko

The analysis of the condition of the economic base and the functional structure of the Małopolskie Voivodeship gminas using indirect methods (format:  pdf, rozmiar:  384 kB)

 

Marcin Feltynowski

Spatial planning and social-economic development at rural commune of the Łódź Voivodeship (format:  pdf, rozmiar:  242 kB)

 

Dorota Klepacka-Kołodziejska

Support for less favoured areas as a tool for rural areas development in Poland (format:  pdf, rozmiar:  192 kB)

 

Anna Landowska

Application of discreet dynamic programming for solving optimal allotment problem in an agricultural farm (format:  pdf, rozmiar:  184 kB)

 

Alina Lewczuk, Aleksander Lewczuk

The directions of modernization of farms specializing in beef production in North-East region of Poland (format:  pdf, rozmiar:  204 kB)

 

Maciej Nowak

Economy of commune – immobilities in municipal – communes in the example of economy of commune – immobilities in Stargard Szczecińsk (format:  pdf, rozmiar:  191 kB)i

 

Grzegorz Spychalski

Structural funds usage in agriculture, rural development and fishery in Poland in 2004–2006 period (format:  pdf, rozmiar:  245 kB)